Hållbar användning av växtskyddsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet publicerade i mars 2011 ett nationellt åtgärdsprogram för hållbar användning av växtskyddsmedel (National Action Plan, NAP). Programmet innehåller mål, åtgärder och tidplaner för att åstadkomma hållbar användning av växtskyddsmedel enligt kraven som ställs i ramdirektivet om hållbar användning av bekämpningsmedel (128/2009/EG). I Finland genomfördes ramdirektivet om hållbar användning genom lagen om växtskyddsmedel (1563/2011). Enligt lagen utarbetar och verkställer Tukes NAP i samarbete med aktörerna i branschen och myndigheterna.

 

Åtgärderna i NAP-programmet är tidsplanerade och ansvaret för deras verkställande har delegerats till aktörerna inom växtskyddsbranschen. Programmets mål är att minska riskerna för människors hälsa och miljön som orsakas av användningen av växtskyddsmedel. Programmet omfattar livscykeln för växtskyddsmedel från produktgodkännande till försäljning och användning, och ända till uppföljning av rester i livsmedel. Minskningen av miljöriskerna beaktas vid användning av växtskyddsmedel och uppföljning av miljöns kvalitet.

 

I NAP beaktas säkerheten för användare, utomstående och konsumenter, samt miljöskyddet. Viktiga roller har personer som i sitt yrke säljer växtskyddsmedel, eller använder växtskyddsmedel inom jordbruk eller skogsbruk eller på grönområden. Växtskyddsutbildning erbjuds till yrkesanvändare och skyldigheterna för dem omfattar bl.a. att man avlägger examen och följer de allmänna principerna för integrerat växtskydd. Dessutom blir yrkesanvändare skyldiga att testa spridningsutrustning för växtskyddsmedel som de använder. Enligt ramdirektivet är flygspridning förbjuden med några undantag.