Godkännande av preparat


Ett växtskyddsmedel får i Finland släppas ut på marknaden eller användas endast om det godkänts som växtskyddsmedel. 

Godkännande för växtskyddsmedel söks av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.  

Väsentlig lagstiftning i anslutning till ansökan om godkännande:

  • Tillämpningen av EU:s nya växtskyddsmedelsförordning (EG) nr 1107/2009 började 14.6.2011.
  • Den nya förordningen ersätter växtskyddsmedelsdirektivet (91/414/EEG) som dock fortfarande tillämpas på preparat för vilka har ansökts om tillstånd före 14.6.2011.

De verksamma ämnena som ingår i ett växtskyddsmedel skall vara sådana verksamma ämnen som är godkända inom Europeiska unionen. Besluten om godkännande av de verksamma ämnena  finns i kommissionens databas för aktiva ämnen.  

Som växtskyddsmedel avsett ämne eller preparat, som inte godkänts i enlighet med lagen om växtskyddsmedel, får tillverkas, lagras eller importeras endast för forsknings- och provningsändamål eller för export. Forsknings- och provningsverksamheten förutsätter att tillstånd söks av Tukes.