Försöksverksamhet samt ackreditering av provningsanstalter

Försöks- och forskningsverksamheten

 

 För försök gällande växtskyddsmedel krävs tillstånd om:

  • ett preparat inte godkänts för användning som växtskyddsmedel eller
  • försöket görs på godkänt preparat för nytt användningsändamål.

 

Tillstånd beviljas om:

  • försöket inte uppskattas ha sannolika skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller miljö
  • sökande har till sitt förfogande ändamålsenliga försöksställen för att utföra försöken och
  • försöket utförs under kontrollerade förhållanden med användning av en begränsad mängd preparat på ett avgränsat område.

 

Tillstånd för försök som skall göras i forsknings- och utvecklingssyfte söks av Tukes senast två månader innan det tilltänkta försöket inleds. Innehavaren av försökstillstånd skall till Tukes lämna beskrivning över det utförda försöket senast inom tre månader efter att försökstillståndet utgått.

 

 

Tillstånd krävs inte om den anstalt som utför försök har godkänts som officiell provningsanstalt för testning av växtskyddsmedlens biologiska effektivitet och användbarhet. Anstalter som utför försök skall till Tukes göra en anmälan om kommande försök en vecka innan försöksverksamheten inleds.

 

 

Officiellt godkännande av anstalter som testar den biologiska effektiviteten och användbarheten hos växtskyddsmedel (GEP)

 

Som anstalt för testning av den biologiska effektiviteten och användbarheten för växtskyddsmedel kan officiellt godkännas endast sådan anstalt, som i sin försöksverksamhet uppfyller fordringarna för god försökspraxis (Good Experimental Practice, GEP).

 

I Finland söks officiellt godkännande som provningsanstalt av Tukes. 

 

Tukes prövar om förutsättningarna för godkännande uppfylls genom att granska ansökningshandlingarna samt genom att göra inspektioner på plats i anstalt.

 

En anstalt kan officiellt godkännas om den för att bestyra provningsverksamheten har kompetent personal, ändamålsenlig utrustning, utrymmen och provningsplatser samt procedurbeskrivningar, vilka alla bör uppfylla fordringarna för god försökspraxis (Good Experimental Practice, GEP).