Växtskyddsmedel

 

 Med växtskyddsmedel förstås sådana produkter, som används för att:

  • skydda växter och växtprodukter från växtskadegörare (bekämpningsmedel mot skadedjur och växtsjukdomar)
  • förstöra oönskade växter eller växtdelar eller förhindra skadlig tillväxt av växter (bekämpningsmedel mot ogräs)
  • påverka växternas livsprocesser på annat sätt än som näring (tillväxtreglerande medel)
  • inverka på växtprodukternas hållbarhet, i den mån dessa ämnen och preparat inte omfattas av särskilda bestämmelser tillsatsämnen för livsmedel.

 

Ett växtskyddsmedel får släppas ut på marknaden eller användas endast om det har godkänts som växtskyddsmedel.  

 

Tukes besluter om godkännande av preparat avsedda som växtskyddsmedel i Finland. De verksamma ämnena i växtskyddsmedlen bedöms gemensamt inom EU.  

 

Tukes för ett register över i Finland godkända växtskyddsmedel. Endast sådana växtskyddsmedel som finns i registret får säljas och användas.