Varningsmärkningar och förpackning

Varningsmärkningar och förpackningar (enligt det utgående systemet)

 

Kemikalielagstiftningens klassificerings- och märkningsbestämmelser gäller för preparat eller ämne som klassificerats som farligt och som innehåller:

 

  • ämne som klassificerats som minst lika farligt och som
  • klassificeras som brand- eller explosionsfarligt, farligt för hälsan eller farligt för miljön.

 

Bestämmelserna tillämpas också på sådant preparat, som inte klassificeras som farligt, men för vilket:

 

  • säkerhetsdatablad skall upprättas (REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, 31 artikel) eller vars
  • emballage skall förses med säkerhetsförslutare eller för synskadade avsedd varningssymbol (SHMf 430/2001) eller på vars
  • emballage skall göras särskilda märkningar enligt bilaga 3 till förordningen angående kemikaliernas klassificeringsgrunder och märkningar (SHMf 807/2001).

 

Verksamhetsutövare, som svarar för att en kemikalie introduceras på marknaden eller överlåts för ibruktagande skall skaffa sig sådan information om de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos kemikalien samt om dess verkningar på hälsan och i miljön, som skäligen kan fås och som är tillräckliga för att han skall kunna uppfylla de förpliktelser som han har enligt denna lag, den s.k. kravet på vetskap (Kemikalielagen 16 §), på basis av vilken kemikalien kan klassificeras och märkas i grupper enligt kemikalieförordningen 3 § och märka emballaget enligt kemikalieförordningen 16 § (KemF 5 §).

 

Verksamhetsutövare skall tillse att det emballage (förpackningen) som kemikalien överlåts i är hållbart och säkert, samt att de upplysningar, varningspåskrifter (dvs. varningsmärke, R- och S-fraser) och bruksanvisningar. som är nödvändiga för säkerheten och identifieringen, finns på emballaget. (Kemikalielagen 17 §).

 

Etikett

 

En farlig kemikalie (preparat) får inte introduceras på marknaden eller överlåtas för ibruktagande, om inte följande påskrifter gjorts tydligt och hållbart på dess emballage (kemikalieförordningen 675/1993, 16 §).

 

1. preparatets handelsnamn eller annan benämning,
2. namn, adress och telefonnummer för den ansvariga verksamhetsidkaren,
3. de farliga ämnen som ingår i preparatet, på det sätt som bestäms genom SHM:s förordning, (807/2001, 9§) ,
4. varningssymboler och deras namn (SHMf 6/2010, bilaga 5),
5. de standardfraser som anger fara, de sk. R-fraserna (SHMf 6/2010 bilaga 6),
6. de standardfraser som anger skyddsåtgärder, de sk. S-fraserna (SHMf 6/2010, bilaga 7),
7. innehållets mängd i fråga om ett preparat som är avsett för minutförsäljning, samt
8. andra påskrifter som en säker användning av kemikalien förutsätter i enlighet med vad som bestäms genom SHM:s förordning (SHMf 807/2001, bilaga 3).

 

Exempel på etikett för ett preparat

 

På emballaget för farlig kemikalie (farligt ämne) som introduceras eller överlåts för ibruktagande på marknaden görs följande märkningar:

 

1. ämnets namn som finns i förteckningen över farliga ämnen (SHMf 509/2005)
2. EG-nummer. Om ämnet finns i förteckningen över farliga ämnen (SHMf 509/2005), skall etiketten vidare innehålla texten "EY-merkintä, EG-märkning"
3. namn, adress och telefonnummer för den ansvariga verksamhetsidkaren,
4. varningssymboler och deras namn,
5. de standardfraser som anger fara, de sk. R-fraserna,
6. de standardfraser som anger skyddsåtgärder, de sk. S-fraserna

 

Exempel på etikett för ett ämne

 

Märkningarna görs på finska och svenska på etikett som fästs eller trycks på emballaget. I Social- och hälsovårdsministeriets förordning (807/2001) finns noggrannare anvisningar om innehållet i emballagemärkningarna samt om etikettens utformning och mått. I ministeriets förordning bestäms också om märkningen av små förpackningar (under 125 ml). De uppgifter som kemikalielagstiftningen förutsätter för farliga kemikalier skall på etiketten skiljas från den övriga produktinformationen, som skall ges om produkten.

 

Etiketten skall ha följande mått:

 

Emballagets volym

Mått (mm)

Högst 3 l

minst 52 x 74

Större än 3 l, men högst 50 l

minst 74 x 105

Större än 50 l, men högst 500 l

minst 105 x 48

Större än 500 l

minst 148 x 10

 

Varje varningssymbol skall täcka minst en tiondel av etikettens yta, men symbolen får inte vara mindre än 1 cm².

 

Verksamhetsidkaren svarar för efterlevnaden av kemikalielagen och det regelverk, som givits på basis av den. Myndigheten verifierar inte emballagemärkningar men kan genom tillsynen ingripa i emballagemärkningarnas korrekthet.

 

Fordringar påtilläggsmärkning kan också komma från annan lagstiftning, såsom: 

  • EG:s tvättmedelsförordning (EG) nr 648/2004, ändring 907/2006
  • SHMf om förpackning och märkning av biocidpreparat (422/2000)
  • Aerosolförordningen 1433/1993, ändr. 805/1994

Förpackning

 

Enligt kemikalieförordningen (675/1993) 15 § får farliga kemikalier inte introduceras på marknaden eller överlåtas för ibruktagande, om deras emballage inte uppfyller följande krav:

 

1) emballaget skall vara så utformat och tillverkat att dess innehåll inte kan läcka ut,

2) emballaget och förslutningen skall vara av sådant material att innehållet inte inverkar menligt på dem och att de inte bildar farliga föreningar med innehållet,

3) emballaget och förslutningen skall vara starka och hållbara för säkerställande av att de inte lossnar och att de motstår sådan belastning och påfrestning som uppstår vid normal hantering,

4) ett emballage som kan tillslutas på nytt skall utformas och tillverkas så att emballaget upprepade gånger kan tillslutas utan att innehållet läcker ut,

5) ett emballage som innehåller sådana för minutförsäljning avsedda kemikalier som bestäms genom social- och hälsovårdsministeriets beslut skall ha en barnsäker förslutare (säkerhetsförslutare) och en varningssymbol för synskadade enligt vad som bestäms genom social- och hälsovårdsministeriets beslut, samt

6) ett emballage som innehåller en farlig kemikalie får inte bjudas ut eller säljas till en konsument, om det har sådan form eller är så dekorerat att det kunde locka eller väcka intresse hos barn eller att det kunde vilseleda den som använder kemikalien eller om det ser lika ut eller är lika utformat som emballaget till ett livsmedel eller någon annan produkt som är avsedd för förtäring eller som emballaget till djurmat, läkemedelspreparat eller kosmetiska preparat.

 

Preparatens emballage anses vara i enlighet med denna förordning, med undantag för i punkt 5) avsedda särskilda emballagekrav, om de uppfyller för järnvägs-, landsvägs-, insjö-, havs- eller flygtransport av farliga ämnen ställda krav.

 

Säkerhetsförslutare och varningssymbol avsedd för synskadade

 

Med Social- och hälsovårdsministeriets förordning 430/2001 bestäms om säkerhetsförslutare och varningssymbol avsedd för synskadade på emballaget till för minuthandeln avsedd farlig kemikalie.

 

Emballaget för en kemikalie som är avsedd för minutförsäljning och som märkts som mycket giftig (T+), giftig (T) eller frätande (C) skall oberoende av förpackningens storlek förses med säkerhetsförslutare. Denna skyldighet gäller också flytande kemikalie, som klassificeras och märks som hälsoskadlig (Xn) och som när den förtärs vid inandning (aspiration) medför fara för lungskador (R 65), samt kemikalier innehållande 3 % flytande metanol eller mer eller 1 % metylenklorid eller mer.

 

Säkerhetsförslutarens uppgift är att genom att fördröja öppnandet av en förpackning förhindra att små barn förgiftas. Säkerhetsförslutaren för ett återförslutbart emballage skall vara i enlighet med standarden ISO 8317. Emballage, som inte är återförslutbart, skall vara i enlighet med standarden EN 862.  

 

Emballaget för en kemikalie som är avsedd för minutförsäljning och som märkts som mycket giftig (T+), giftig (T), frätande (C), hälsoskadlig (Xn), extremt brandfarlig (F+) eller mycket brandfarlig (F) skall oberoende av förpackningens storlek förses med en varningssymbol för synskadade. Detta gäller dock inte för minutförsäljning avsedda aerosoler klassificerade som enbart extremt brandfarliga (F+) eller mycket brandfarliga (F) (se vidare SHMf 430/2001).

 

Varningssymbolen för synskadade vägleder och varnar synskadade konsumenter om riskerna med en kemikalie. Varningssymbolens tekniska utformning skall vara i enlighet med standarden EN ISO 11683 gällande varningssymboler avsedda för synskadade. Varningssymbolen utgör en något upphöjd liksidig triangel (sidlängd 16-20 mm) med spetsiga eller rundande hörn.

 

Standarderna kan beställas från Finlands standardiseringsförbund SFS rf.