Detaljförsäljning av kemikalier

 

I statsrådets förordning om detaljförsäljning av kemikalier (644/2013) anges särskilda bestämmelser som gäller förvaring av giftiga kemikalier för försäljning, förutsättningar för överlåtelse och överlåtelse från apotek samt vägran att överlåta kemikalier. Med giftig kemikalie avses en kemikalie som enligt den lagstiftning som ska fasas ut klassificeras som giftig eller mycket giftig samt kemikalie som enligt CLP-förordningen klassificeras som akut toxisk i kategori 1—3.

 

I förordningen om detaljförsäljning bestäms bl.a. att

 

  • en giftig kemikalie ska i detaljhandelsaffären eller dess lager förvaras i ett låst utrymme. Denna skyldighet gäller dock inte andra bränslen än metanolhaltigt bränsle.
  • en giftig kemikalie får endast överlåtas till personer som fyllt 18 år — med undantag av bränsle som får överlåtas oberoende av mottagarens ålder. Metanolhaltigt motorbränsle får dock överlåtas till en person under 18 år endast med skriftligt samtycke av dennes förmyndare. 
  • när en giftig kemikalie överlåts från apotek ska mottagaren på en särskild blankett lämna sina personuppgifter och adress, kemikaliens namn och mängd samt kemikaliens användningssyfte. Den som tar emot kemikalien ska styrka sin identitet samt datera och underteckna blanketten. Apoteket ska förvara blanketten fem år.
  • kemikalie inte får överlåtas om det finns orsak att misstänka att den skaffas i ett uppenbart berusningssyfte eller annars för sådant missbruk att det kan medföra särskild risk för hälsan.