Produkt-VOC-övervakning

Enligt 22 § i miljöskyddslagen ska övervakningsmyndigheterna, dvs. närings-, trafik- och miljöcentralerna såväl som kommunens miljöskyddsmyndigheter övervaka att produkt-VOC-förordningen förverkligas. Tukes svarar för anordnandet av övervakningen utarbetar ett övervakningsprogram med vilket det kontrolleras att förordningen iakttas. Under åren 2007–2009 har produkt-VOC-förordningen övervakats huvudsakligen på basis av information från verksamhetsutövarna till Tukes. Vid behov görs också kontroller på fältet.


Produkt-VOC-övervakningsprogram (på finska).


Årligen senast i slutet av mars sänder verksamhetsutövarna information om produktions-, import-, export- och försäljningsmängd av produkter som lyder under produkt-VOC-förordningen till Tukes.  Informationen om mängd skickas elektroniskt med den bifogade elektroniska datainsamlingsblanketten. Blanketten finns också på webbplatsen www.suomi.fi.