• Textstorlek aaa

Övervakning av växtskyddsmedel


I Finland får säljas och användas endast växtskyddsmedel som har godkänts för sitt avsedda användningsområde. Förutsättningen för trygg användning av växtskyddsmedel är att i handel med och marknadsföring och användning av dem iakttas lagen om växtskyddsmedel (1563/2011). Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar efterlevnaden av förpliktelserna i denna lag för att trygga säkerheten i användningen av växtskyddsmedel. En del av kontrollerna i praktiken handhas av Närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler) enligt instruktionerna av Tukes.

 

Efterlevnaden av förpliktelserna i lagen om växtskyddsmedel övervakas i Tukes med stöd av såväl lagen om växtskyddsmedel som lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Övervakningen enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd, dvs. övervakning av tvärvillkor på växtskyddsmedel, gäller endast jordbrukare som har ansökt om vissa jordbruksstöd. Kraven som ska övervakas här är dock s.k. lagbestämda skötselkrav som ska iakttas av alla aktörer oberoende av erhållandet av stöd. Utöver jordbrukare som ansökt om jordbruksstöd gäller förpliktelserna i lagen om växtskyddsmedel bl.a. fastighetsbolag som använder växtskyddsmedel och skötare av grönområden samt importörer och detaljförsäljningsställen av växtskyddsmedel.

 

Alla användare, försäljare och växtskyddsmedelsprodukter är föremål för övervakningen av växtskyddsmedel om så behövs. I Tukes fokuseras övervakningen särskilt på de aktörer och produkter kring vilka bristfälligheter orsakar den högsta risken för människors och djurs hälsa samt för miljön.

Material