Myndigheternas ansvarsområden

 

I kapitel 2 i kemikalielagen (599/2013) stadgas om vilka myndigheter som övervakar att kemikalielagstiftningen efterlevs och vilka deras uppgifter är. Detaljerade uppgifter om ansvarsområden finns i kemikalielagen.

 

Ministerierna
Säkerhets- och kemikalieverket
Finlands miljöcentral
Arbetarskyddsmyndigheter
Närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Tullen
Försvarsmakten
Nationell rådgivningstjänst

 

Ministerierna

 

Den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamhet som avses i kemikalielagen utövas av:

1) social- och hälsovårdsministeriet i fråga om förebyggande och avvärjande av sådana faror och olägenheter för hälsan som orsakas av kemikalier samt av fysikaliska faror och olägenheter av kemikalier, och
2) miljöministeriet i fråga om förebyggande och avvärjande av sådana faror och olägenheter för miljön som orsakas av kemikalier.

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar att kemikalielagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt att Reach-förordningen, CLP-förordningen, tvätt- och rengöringsmedelsförordningen och biocidförordningen samt de förbud och begränsningar i fråga om framställning och utsläppande på marknaden som avses i artiklarna 3 och 4 i POP-förordningen följs, om inte något annat föreskrivs i kemikalielagen.

 

Tukes verkar som den behöriga myndighet som avses i REACH-förordningens 121 artikel, CLP-förordningens 43 artikel, biocidförordningens 81 artikel och tvätt- och rengöringsmedelsförordningens 8 artikel samt som det utsedda organ som avses i CLP-förordningens 45 artikel.

 

Finlands miljöcentral

Finlands miljöcentral övervakar att 23 § och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt att POP-förordningen, PIC-förordningen och Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (FördrS 107/2004) följs, om inte annat föreskrivs någon annanstans i kemikalielagen.

 

Finlands miljöcentral verkar som den behöriga myndighet som avses i POP-förordningens 15 artikel och som den utsedda nationella myndighet som avses i PIC-förordningens 4 artikel. Därutöver verkar Finlands miljöcentral som en i Rotterdamkonventionen avsedd nationell myndighet, om inte annat föranleds av PIC-förordningen.

 

Arbetarskyddsmyndigheten

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att kemikalielagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas och att EU:s kemikalielagstiftning följs i sådant arbete där arbetsgivaren är skyldig att följa arbetarskyddslagen.

 

Om arbetarskyddsmyndigheten vid tillsynen konstaterar att bestämmelserna i denna lag eller i Europeiska unionens kemikalielagstiftning sannolikt har överträtts i fråga om utsläppande av en kemikalie eller anordningar eller föremål som innehåller kemikalier på marknaden eller för användning, får en sådan inspektör som avses i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) temporärt förbjuda att en kemikalie eller anordningar eller föremål som innehåller kemikalier släpps ut på marknaden eller för användning med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 18 § 4 mom. i den lagen. Inspektören ska överföra ärendet till regionförvaltningsverket som överlämnar ärendet till Säkerhets- och kemikalieverket för behandling.

 

Utöver vad som i 52 § föreskrivs om rätt att få uppgifter och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter ska på arbetarskyddsmyndighetens tillsyns- och inspektionsverksamhet tillämpas lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljöskyddsmyndigheten

Närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten övervakar

1)      att kemikalielagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas,

2)      att de villkor och förutsättningar för användningen av biocidprodukter som anges i artikel 17 i biocidförordningen eller i ett beslut om godkännande enligt 30 § i kemikalielagen uppfylls,

3)      att bestämmelserna om användningen av ämnen i artiklarna 3 och 4 i POP-förordningen följs och att

4)      bestämmelserna om användningsförhållanden för ämnen och säkerhetsåtgärder i artiklarna 14 och 37, om användningen av tillståndspliktiga ämnen i avdelning VII och om begränsningar för ämnen i artikel 67 i Reach-förordningen följs,

 

till den del tillsynen gäller verksamhetsutövares skyldighet att sörja för förebyggande och avvärjande av miljöolägenheter i samband med användning och lagring av kemikalier.

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen styr den kommunala miljövårdsmyndigheten vid den tillsyn som avses i 1 mom.

 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet övervakar att god laboratoriesed iakttas inom forskningsverksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i 24 § och i Europeiska unionens kemikalielagstiftning.

 

Tullen

Tullen övervakar att bestämmelserna om import, export och transitering av kemikalier och varor som innehåller sådana i Europeiska unionens kemikalielagstiftning iakttas och att bestämmelserna om biocidprodukter i kemikalielagen följs vid import, export och transitering av biocidprodukter.

 

Vid tillsynen över att Europeiska unionens kemikalielagstiftning iakttas är det Tullens uppgift att särskilt se till att

1)      registreringar och anmälningar enligt avdelning II i Reach-förordningen har gjorts när ämnen samt blandningar och varor som innehåller ämnen importeras,

2)      tillstånd enligt avdelning VII i Reach-förordningen har beviljats när tillståndspliktiga ämnen och blandningar som innehåller sådana importeras,

3)      begränsningarna enligt artikel 67 i Reach-förordningen iakttas när ämnen och blandningar och varor som innehåller ämnen importeras,

4)      förbud och restriktioner enligt POP-förordningen iakttas när ämnen som avses i bilagorna I och II i den förordningen importeras,

5)      skyldigheterna i fråga om import och export av sådana kemikalier som avses i bilaga I i PIC-förordningen och varor som innehåller sådana fullgörs och att exportförbudet i fråga om kemikalier och varor som avses i bilaga V i den förordningen iakttas,

6)      exportförbudet enligt artikel 1 i förordningen om exportförbud för kvicksilver iakttas,

7)      skyldigheterna enligt biocidförordningen i fråga om godkännande av biocidprodukter och import av behandlade varor iakttas.

 

När ett varuparti anländer till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen övervakar Tullen att de begränsningar som avses i bilaga XVII till Reach-förordningen iakttas och att skyldigheterna enligt biocidförordningen och denna lag i fråga om godkännande av biocidprodukter och import av behandlade varor fullgörs.

 

I fråga om denna tillsyn iakttas tullagen (1466/1994), om inte något annat föreskrivs i kemikalielagen.

 

Försvarsmakten

Försvarsmakten övervakar att denna lag och Europeiska unionens kemikalielagstiftning följs i försvarsmaktens militära verksamhet och övningsverksamhet, på ställen som med tanke på försvaret ska hemlighållas och i krishanteringsuppgifter. Närmare bestämmelser om denna tillsyn utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

 

Nationell rådgivningstjänst

Säkerhets- och kemikalieverket ordnar nationell rådgivningstjänst som ska ge tillverkare, importörer, nedströmsanvändare, distributörer och andra berörda parter råd i enlighet med artikel 124 i Reach-förordningen, artikel 44 i CLP-förordningen och artikel 81 i biocidförordningen.

 

Med EU:s kemikalielagstiftning avses följande EU-förordningar och rättsakter och med stöd av dem utfärdade rättsakter:

a) Reach-förordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,

b) CLP-förordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,

c) biocidförordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter,

d) tvätt- och rengöringsmedelsförordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel,

e) PIC-förordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier,

f) POP-förordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG och

g) förordningen om exportförbud för kvicksilver, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver.