Övervakning

Målet med kemikalieövervakningen är att förhindra och avvärja hälso- och miljöskador samt brand- och explosionsrisker förorsakade av kemikalier. Med hjälp av övervakningen säkerställs att de kemikalier som släppts ut på marknaden i Finland uppfyller förpliktelserna och bestämmelserna i kemikalielagstiftningen och därmed också i EU-regelverk, bl.a. i fråga om märkning, förpackning, användningsbegränsningar och tillståndsförfaranden. Övervakningen strävar till att indra från marknaden sådana kemikalier som inte uppfyller bestämmelserna eller att låta åtgärda de observerade bristerna så att kemikalierna uppfyller de krav som ställs på dem. Dessutom övervakas att i detaljhandelsbutiken iakttas de bestämmelser som gäller försäljning av farliga kemikalier.

 

Övervakningen inriktas antingen på kemikalier i detaljhandeln eller på tillverkares, importörers och/eller distributörers lager. Genom att inrikta övervakningen på kemikalierna av de verksamhetsutövare som är ansvariga för utsläppande av dem på marknaden kan på förhand säkerställas att kemikalier som säljs i detaljhandeln uppfyller kemikalielagstiftningens bestämmelser om märkning och riktighet av förpackningar och att de också för övrigt står i enlighet med kemikalielagstiftningen innan de överlåts till försäljning eller för användning.

 

Målet med växtskyddsmedelsövervakningen är att förhindra marknadsföringen och användningen av sådana växtskyddsmedel som inte är godkända i Finland och som avförts ur växtskyddsmedelsregistret. Ytterligare övervakas att användning, handel, marknadsföring och reklam sker på behörigt sätt och att preparaten är i överensstämmelse med kraven.

 

För kemikalieövervakningen ansvarar Tukes. Våra samarbetspartner kan vara social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning, Evira och Tullen.

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) och kommunens miljöskyddsmyndighet övervakar efterlevnaden av kemikalielagstiftningen i samband med övervakningen enligt miljöskyddslagen. De övervakar också förverkligandet av bestämmelserna i produkt-VOC-förordningen. Tukes utarbetar ett tillsynsprogram med vilket det uppföljs att förordningen iakttas.