Säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad är ett dokument, som ger information om ett ämnes eller en blandnings egenskaper, risker samt trygga användning inom industri eller av näringsgren. Beträffande säkerhetsdatablad stadgas i REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 i avdelning IV och artikel 31 angående förmedling av data. Tillverkare, importör, distributör eller annan verksamhetsutövare, som ansvarar för utsläppande av ett ämne på marknaden, skall uppgöra ett säkerhetsdatablad för kemikalie avsedd för yrkesmässigt bruk och förse kemikaliemottagaren med detta blad.

 

REACH-förordningen om säkerhetsdatabladet har ändrats. Bilaga II till REACH ”Krav på säkerhetsdatablad” har ändrats genom Kommissionens förordning (EU) 453/2010 och Kommionens förordning 2015/830. Kommissionens förordning 2015/830 trädde i kraft den 1 juni 2015.

 

Ett säkerhetsdatablad görs upp för kemikalier som klassificerats som farliga och för kemikalier som innehåller farliga ämnen. Vidare om ämnet är långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT) eller om ämnet löses upp mycket långsamt och är mycket bioackumulerande (vPvB) eller om ämnet ingår i den s.k. kandidatförteckningen som uppgjort i enlighet med punkt 1 i artikel 59 krävs säkerhetsdatablad. Ett säkerhetsdatablad över icke klassificerade kemikalier skall dessutom på begäran sändas till mottagaren.

 

Säkerhetsdatablad behöver inte levereras, om det finns tillräcklig information om de kemikalier som erbjuds eller säljs till allmänheten, när användarna tack vare informationen kan vidta nödvändiga åtgärder för att skydda hälsa och miljö, utom i det fall att vidareanvändare eller distributör kräver informationsblad.

 

Verksamhetsutövare som skall uppgöra en kemikaliesäkerhetsbedömning och bör säkerställa att uppgifterna i säkerhetsdatabladet motsvarar uppgifterna från bedömningen. Till säkerhetsdatabladet skall fogas de exponeringsscenarier som krävs. 

 

Säkerhetsdatabladet skall

 

  • vara daterat och följa de standardiserade rubrikerna i fastslagen ordningsföljd
  • uppdateras alltefter som ny information fås om en kemikalies egenskaper eller användning
  • levereras på den medlemsstatens officiella språk, där ämnet eller blandningen införs på marknaden
  • sändas avgiftsfritt i pappersform eller elektroniskt

 

Om ett säkerhetsdatablad har uppdaterats, skall det nya databladet distribueras till alla som mottagit kemikalien under de närmast föregående 12 månaderna. Uppgifterna i säkerhetsdatabladet skall också alltid skickas till Säkerhets- och kemikalieverkets kemikalieinformationsenhet i samband med kemikalieanmälningen.

 

På handledningssidorna finns närmare uppgifter om hur säkerhetsdatabladet skall utformas enligt REACH.