Produkt-VOC: Undantagsförfarande

Det är möjligt att söka undantag för inköp eller försäljning av produkter vars VOC-halt inte fyller bestämmelserna i förordningen, om de skall användas till att restaurera eller underhålla byggnader och fordon som har ett särskilt historiskt och kulturellt värde. Tukes kan på ansökan bevilja särskilt tillstånd att sälja, förmedla eller köpa en produkt vars gränsvärden överstiger de halterna som fastställs i förordningen om produkt-VOC.

 

När kan man söka undantag? 

Undantagslov kan sökas då de produkter på marknaden som fyller bestämmelserna i produkt-VOC-förordningen, inte lämpar sig för användningsändamålet och det objekt som skall restaureras, repareras eller underhållas är en byggnad eller ett gammalt fordon med särskilt historiskt och kulturellt värde.

 

Undantagslov kan sökas antingen för att sälja eller köpa en produkt. Lovet kan beviljas endast för ett särskilt ändamål och en begränsad användningskvantitet. För vissa fastställda objekt kan representanten för byggnadernas ägare eller ansvariga på en ansökan samtidigt söka undantag för flera byggnader.

 

Undantag kan sökas för att restaurera eller underhålla följande objekt eller byggnader med särskilt historiskt och kulturellt värde:

 1. enligt detaljplanen skyddade värdefulla byggnader eller områden
 2. objekt som enligt detaljplanen är märkta som byggnadsskyddsområden
 3. objekt som är skyddade med stöd av byggnadsskyddslagen (60/1985), kyrkolagen (1054/1993), lagen om fornminnen (295/1963) eller förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader (480/1985)
 4. objekt som vid riksomfattande, regionala eller lokala inventeringar har konstaterats vara byggnadshistoriskt eller kulturellt värdefulla
 5. objekt som tagits upp på världsarvslistan enligt konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv (FördrS 19/1987)
 6. objekt för vilka Museiverket har beviljat bidrag för restaurering enligt 19 § i byggnadsskyddslagen eller den regionala miljöcentralen har beviljat bidrag för vård av byggnadsarv
 7. andra objekt med ett särskilt historiskt och kulturellt värde, som kan jämställas med de objekt som avses punkt i 1-6. (Den sökande skall bifoga Museiverkets utlåtande om byggnadens historiska och kulturella betydelse.)

 

Undantag kan också sökas för att reparera eller restaurera ett sådant museifordon eller fordon som skall bli museifordon, som avses i 24 § i fordonslagen (1090/2002). Ett museifordon är ett fordon som ett besiktningsställe på basis av utlåtande från en riksomfattande registrerad museifordonsorganistation har godkänt som museifordon, minst 30 år har förflutit sedan utgången av tillverkningsåret och fordonet har hållits i ett skick som motsvarar originalskicket och restaurerats på behörigt sätt.  

 

Uppgifter och bilagor som skall fogas till ansökan om undantag 

En ansökan om undantagslov skall innehålla följande uppgifter:

 •               den sökandes namn och kontaktuppgifter 
 •               uppgift om huruvida ansökan gäller inköp eller försäljning 
 •               uppgift om produktens underkategori 
 •               den totala produktmängd som skall köpas eller säljas 
 •               produktens VOC-halt 
 •               uppgifter om det objekt som ansökan om undantag gäller 

Till ansökan bifogas dessutom en utredning över grunderna för att bevilja undantag, alltså en utredning över byggnadens historiska och kulturella värde eller om att det gäller ett museifordon eller ett fordon som kan klassificeras som ett museifordon. Om det är fråga om ett sådant objekt som avses i 6 § 7 mom. av förordningen, skall Museiverkets utlåtande bifogas till ansökan.

 

Anhållan om ett utlåtande av Museiverket görs med en fritt formulerad begäran, som åtminstone skall inbegripa objektets adress- och andra identifieringsuppgifter.

 

Undantagslov från Tukes söks på en färdig blankett.

Produkt- VOC blankett för ansökan om undantagslov (Word-fil)

 

Avgifter som debiteras för ansökan om undantag 

Tukes uppbärs en avgift för behandlingen av undantagstillståndet.