Produkt-VOC

Förordningen om produkt-VOC gäller byggnads- och reparationsmålarfärger och -lacker samt produkter som används för reparationslackering av fordon.

 

Den så kallade produkt-VOC 837/2005 är en förordning för att begränsa halterna av lösningsmedel i vissa byggnadsmålarfärger och -lacker samt i produkter som används vid reparationslackering av fordon.

 

I förordningen fastställs de högsta tillåtna halterna för flyktiga organiska föreningar (VOC-föreningar) och hur de bör märkas på förpackningen. Målet med lagstiftningen är att minska utsläppen av flyktiga organiska föreningar, alltså de s.k. VOC-föreningarna. När dessa organiska föreningar avdunstar i luften och kommer i kontakt med solljus bidrar de till den skadliga ozonbildningen i de marknära luftskikten.

 

Tukes kan i undantagsfall på ansökan bevilja enskilt tillstånd att sälja eller köpa en produkt, som överskrider gränsvärdena i produkt-VOC, om ansökan gäller restaurering eller underhåll av byggnader eller fordon med ett särskilt stort historiskt eller kulturellt värde. Undantagslov kan endast beviljas för ett visst, begränsat användningsobjekt.

 

Tillämpningsområde 

Till produkt-VOC -förordningens tillämpningsområde hör vissa reparationslackeringsprodukter för fordon, byggnadsmålarfärger, reparationsmålarfärger och -lacker som används för byggnader, deras utsmyckningar och väggfasta möbler samt för konstruktioner som hör till byggnader. Till reparationslackeringsprodukter för fordon som lyder under förordningen hör också aerosolprodukter, däremot berörs inte aerosol för byggnadsprodukter av förordningen.

 

Förordningen om produkt-VOC tillämpas inte på produkter som används inom verksamheter eller anläggningar som hör till tillämpningsområdet för förordningen industri-VOC (435/2001, med ändringar), som behöver miljötillstånd eller som finns inskrivna som betydande i informationssystemet för miljövårdsinformation. I dessa verksamheter begränsas VOC-utsläppen på annat sätt.

 

Tidtabeller och övergångstider 

På marknaden får i början av år 2007 släppas ut endast sådana målarfärger, lacker samt produkter för reparationslackering av fordon, som fyller kraven i förordningen och på vilka den användningsklara produktens lösningsmedelsinnehåll och de tillåtna gränsvärdena har märkts ut.  Från ingången av år 2008 får inga produkter för reparationslackering av fordon som överskrider gränsvärdena eller saknar märkning längre utsläppas på marknaden. Gränsvärdena för lösningsmedelshalterna i byggnadsmålarfärger och -lacker skärptes ytterligare från början av år 2010, då gränsvärden för fas II började gälla. Också här beviljades en motsvarande övergångsperiod på ett år. Byggnadsmålarfärger och -lacker som lyder under förordningen och vars värden överskrider gränsvärden för fas II får inte längre släppas ut på marknaden från ingången av år 2011.

 

Krav på produkternas sammansättning 

De produkter som omfattas av förordningen har getts maximala gränshaltsvärden för VOC-föreningar, som inte får överskridas i den användningsklara produkten. En VOC-förening är en flyktig organisk förening, vars kokpunkt vid normalt lufttryck (101,3 kPa) är högst 250°C. Sådana flyktiga organiska föreningar i produkten, som vid torkning reagerar kemiskt för att utgöra en del av målarfärgen eller ytbeläggningen, ingår ändå inte i de VOC-föreningar som begränsas av förordningen. VOC-halten uttrycks i gram per liter. De fastställda maximala mängderna för VOC-föreningar per underkategori finns i bilaga 2 till förordningen om produkt-VOC.  Utom för olika användningsändamål har gränsvärden också fastställts för byggnads- och reparationsmålarfärger och -lacker, och dessutom skilt för vattenburna (VB) och lösningsmedelsburna (LB) produkter.

 

Krav på förpackningspåskrifter 

Produkt-VOC-förordningen ålägger verksamhetsidkaren att uppge produktens VOC-halt på förpackningarna till produkter som faller inom förordningens tillämpningsområde. De obligatoriska förpackningspåskrifterna skall innefatta:

 

  • den underkategori (produktgrupp) till vilken produkten hör enligt bilaga 1 till förordningen
  • det gränsvärde som fastställts för produkten i bilaga 2 till förordningen (g/l) 
  • den maximala halten VOC-föreningar i den användningsklara produkten (g/l) 

 

Behöver jag följa produkt-VOC-förordningen? (pdf)

 

Övervakning och skyldighet att lämna uppgifter 

Enligt miljöskyddslagen 22 § ska övervakningsmyndigheterna, dvs. närings-, trafik- och miljöcentralerna såväl som kommunens miljöskyddsmyndigheter övervaka att produkt-VOC-förordningen förverkligas. Tukes ansvarar för att övervakning ordnas och sammanställer ett övervakningsprogram  med vilket man kontrollerar att förordningen följs. Vid behov görs också kontroller på fältet.

 

Produkt-VOC-blankett för mängduppgifter

Årligen senast i slutet av mars sänder verksamhetsutövarna information om produktions-, import-, export- och försäljningsmängd av produkter som lyder under produkt-VOC-förordningen till Tukes.  Informationen om mängd skickas elektroniskt med den bifogade datainsamlingsblanketten