Nationell kommunikationsplan 2014-2020 för farliga kemikalier

 

I Finland utarbetades år 2006 det första nationella kemikalieprogrammet. Det uppdaterades år 2012 och då rekommenderades det att en egen kommunikationsplan skulle utarbetas för programmet.

 

Kommunikationsplanen utarbetades under år 2013 i form av ett myndighetssamarbete på bred bas under ledning av Tukes.

 

I arbetet med kommunikationsplanen medverkade förutom Tukes social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Finlands miljöcentral, Institutet för hälsa och välfärd, Institutet för arbetshygien samt Regionförvaltningsverket.

 

Planen omfattar tiden fram till år 2020. Dess målsättning och innehåll uppdateras årligen.

 

Kommunikationsplanen (pdf, 0,5 MB)