Sprängämnesprekursorer – kraven på förpackningsmärkning

Kemikalier som innehåller ämnen som uppges i förordningen om sprängämnesprekursorer (EU) nr 98/2013 , bilaga I, ska ha förpackningsmärkning enligt förordningen. Märkningen ska ingå i förpackningsmärkningarna för kemikalier som tillhandahålls konsumenter, då kemikalien innehåller ämne som uppges i bilaga I till förordningen i koncentration som överstiger gränsvärdet i bilagan. Märkningen ska finnas på varningsetiketten för en kemikalie som klassificeras som farlig – i den del för kompletterande uppgifter som avses i CLP-förordningen (EU). Kemikalieleverantören ska säkerställa att det vid dessa kemikalier finns följande text (både på finska och svenska):

 

"Hankkiminen, hallussapito tai käyttö yksityiseen kulutukseen on rajoitettu.

"Privatpersoners köp, innehav och användning omfattas av restriktioner."

 

Avsikten med EU-förordningen är att begränsa konsumenternas möjligheter att förvärva sådana kemikalier som kunde missbrukas för tillverkning av sprängämnen. Den som vill förvärva dessa kemikalier för privat användning ska ha tillstånd till det. Ansökan om tillstånd sker hos Polisstyrelsen.

 

Verksamhetsutövare ska göra en anmälan till centralkriminalpolisen (lahtoaine.krp@poliisi.fi) om misstänkta transaktioner, försvinnanden och stölder av kemikalier som uppges i bilagorna I och II till den ovannämnda förordningen.

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar efterlevnaden av märkningskravet (653/2014) som del av annan kemikalieövervakning.