Nya faropiktogram

De orange/svarta farosymbolerna enligt lagstiftningen som ska fasas ut ersätts inom vissa övergångsperioder med nya röd/vitsvarta faropiktogram enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.

 

De nya faropiktogrammen ska ha svart symbol på vit bakgrund med en röd ram som är tillräckligt bred för att framträda tydligt. Om piktogrammens form, färger och storlek bestäms i CLP-förordningen, bilaga I, avsnitt 1.2.1.

 

Nedan framställs de nya faropiktogrammen och exempel på faror om vilka de varnar. De nya faropiktogrammen har inga namn. Varje piktogram har en GHS-kod som används som hänvisning till piktogrammet. Mer information om GHS-koderna samt faroklasserna och -kategorierna kring faropiktogrammen finns på Kemikalierådgivningens webbplats.

 

Explosiv

Brandfarlig

Räjähde  Syttyvä
   

Oxiderande

Gas under tryck

 Hapettava  
   

Frätande

Akut toxicitet

   
   

Hälsofara

Kronisk hälsofara

   
   

Miljöfarligt

 
   

 

 

Annanstans på nätet