Förpackningar och förpackningsavfall

Bestämmelser om separat insamling, återanvändning, materialåtervinning och annan avfallshantering av använda förpackningar och om de krav som gäller egenskaperna hos och märkningen av förpackningar som släpps ut på marknaden i Finland finns i statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (518/2014). Förordningens syfte är att förbättra konsumenternas möjligheter att lämna förpackningsavfall till avgiftsfri insamling samt att öka återvinningen av förpackningsavfall.

 

Produktkraven på förpackningar övervakas av Tukes. Tukes ansvarar för övervakningen av de grundläggande kraven på, tungmetallhalten i och märkningen av förpackningar.

 

Grundläggande krav på förpackningar

En förpackning är en produkt som är avsedd för att förvara eller skydda ett ämne eller föremål, underlätta dess presentation eller möjliggöra hantering eller transport av det från producenten till konsumenten.

 

Den sammanlagda halten av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärdigt krom i förpackningar som släpps ut på marknaden får uppgå till högst 100 milligram per kilogram. Gränserna för tungmetaller tillämpas inte på glasförpackningar eller lådor, backar och pallar av plast som används i en sluten och kontrollerad produktcykel.

 

En förpackning ska uppfylla de grundläggande kraven på framställning av förpackningar och förpackningars sammansättning samt möjligheter till återanvändning och återvinning. Dessa krav är:

  • förpackningens volym och vikt ska minimeras, men den nivå av säkerhet, hygien och godtagbarhet som är nödvändig för såväl den förpackade produkten som konsumenten ska säkerställas
  • återanvändning eller återvinning ska möjliggöras och den skadliga inverkan på miljön som hanteringen av förpackningsavfall förorsakar ska minimeras
  • förpackningen ska framställas på ett sådant sätt att halterna av skadliga och farliga ämnen minimeras
  • förpackningen ska tåla att transporteras och användas flera gånger
  • hanteringen av en förpackning får inte utgöra en risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet
  • en förpackning som ska återvinnas bör innehålla en viss viktprocent återvinningsbart material
  • förpackningsavfall som levereras för energiutvinning ska ha ett lägsta nedre värmevärde
  • förpackningsavfall som levereras för kompostering ska vara tillräckligt biologiskt nedbrytbart
  • en förpackning som släpps ut på marknaden kan förses med märkningar för identifiering av de material som använts enligt anvisningarna i förordningen.

 

Producentens och importörens ansvar

Den som lanserar en produkt på marknaden, det vill säga i praktiken producenten eller importören, har ansvaret för sin produkt och för att de ämnen produkten innehåller överensstämmer med kraven. Tukes övervakning är i huvudsak inriktad på finländska tillverkare och importörer, samt för sin del också de övriga leden i produktens leveranskedja, såsom distributörerna.

 

I fråga om lådor, backar och pallar av plast som används i en sluten och kontrollerad produktcykel ska den som lanserar produkten på marknaden eller dennes ombud en gång om året lämna in till Tukes en försäkran om överensstämmelse samt en rapport som visar hur kraven har efterlevts i enlighet med kommissionens beslut (2009/292/EG). För glasförpackningar ska vid behov göras upp en rapport i enlighet med kommissionens beslut (2001/171/EG).

 

Övriga övervakningsmyndigheter

De bestämmelser i förordningen som gäller producentansvaret övervakas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. Målen för återanvändning och återvinning av förpackningsavfall har skärpts och bestämmelser om bindande krav för återvinning av olika förpackningsmaterial införs också. Syftet är att främja återvinningen.

 

Bestämmelser om kraven på förpackningar avsedda att komma i kontakt med livsmedel finns i förordning (EG) nr 1935/2004, för vilken Livsmedelssäkerhetsverket Evira är nationell behörig myndighet i Finland. På förpackningsmaterial som innehåller farliga ämnen tillämpas också EU:s REACH-förordning (1907/2006) samt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (1272/2008).