Faktadatabaser om kemikalier

Identifiering av kemikalier, deras struktur och klassificering

 ChemIDPlus
- ChemIDPlus-databasen innehåller information om över 370 000 kemikalier. Information kan sökas med kemikaliens namn, CAS (Chemical Abstract Service) -nummer, molekylformel, molekylvikt eller på basis av strukturen. I databasen finns i första hand fysikalisk-teknisk grundinformation. Producent är National Library of Medicine (NLM), Toxicology Data Network.

 

NCLASS - the Nordic N-Class Database on Environmental Hazard Classification
- Databasen innehåller alla ämnen i listan över farliga ämnen och läget för deras miljöklassificering i enlighet med ämnesdirektivet. I databasen framgår om ämnet miljöklassificering har publicerats i den officiella tidningen, om därom officiellt har beslutits, om expertgrupp gjort beslutet och också vilka slags diskussioner angående ämnets klassificering som förts i Europeiska kommissionens arbetsgrupp för miljöklassificering. Till databasen har anslutits den ovannämnda arbetsgruppens mötesprotokoll och de i den officiella tidningen publicerade ändringarna till listan över farliga ämnen. Databasens utgivare är Nordiska ministerrådet.

 

ECHA:s klassificerings- och märkningsregister omfattar över 90 000 ämnen vars uppgifter har samlats ur tillverkares och EU-importörers REACH-registreringar och klassificeringsanmälningar. Uppgifternas riktighet har inte granskats. Registret innehåller också en förteckning över harmoni­serad klassificering för ämnen (bilaga VI till CLP-förordningen, tabell 3.1).

Informationskällor om kemikaliernas såväl hälso- som miljöegenskaper


ECHA CHEM är en offentlig databas på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats över REACH-registrerade ämnen. Databasen innehåller information bl.a. om farliga egenskaper, klassificeringar, märkningar och trygg användning av ämnen. I januari 2012 omfattade databasen över 4 200 filer. Omfattningen av information om ett enskilt ämne beror bl.a. av dess import- och tillverkningsmängd. Sökningen i databasen sker bäst enligt ämnets EC- eller CAS-nummer, men ämnets namn kan också användas.

 

HSDB - Hazardous Substances Databank

- Faktadatabasen Hazardous Substances Databank innehåller utvärderad information om tillverkning och användning, kemisk-fysikaliska egenskaper, hantering och åtgärdsanvisningar, toxicitet, farmakologi, beteende i miljön, standarder och bestämmelser samt analysmetoder för cirka 5 000 kemikalier. Producent är National Library of Medicine (NLM), Toxicology Data Network.

 

ESIS - European Existing Substances Information System

- ESIS är ett IT-system som innehåller information om kemikalier från många olika utgångspunkter. ESIS:s IT-system omfattar följande kontexthelheter: 

  • EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) O.J. C 146A 15.6.1990.
  • ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) in support of Directive 92/32/EEC, the 7th amendment to Directive 67/548/EEC.
  • NLP (No-Longer Polymers).
  • BPD (Biocidal Products Directive) active substances listed in Annex I or IA of Directive 98/8/EC or listed in the so-called list of non-inclusions.
  • PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) or vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative).
  • CLP/GHS (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures), CLP implements the Globally Harmonised System (GHS) Regulation (EC) No 1272/2008.
  • Export and Import of Dangerous Chemicals listed in Annex I of Regulation (EC) No 689/2008.
  • HPVCs (High Production Volume Chemicals) and LPVCs (Low Production Volume Chemicals) including EU Producers/Importers lists.
  • IUCLID Chemical Data Sheets, IUCLID Export Files, OECD-IUCLID Export Files, EUSES Export Files.
  • Priority Lists, Risk Assessment process and tracking system in relation to Council Regulation (ECC) No 793/93 also known as Existing Substances Regulation (ESR).

 

IUCLID - International Uniform Chemical Information Database - i faktadatabasen (innefattas till ESIS) har samlats information om s.k. i bruk varande ämnen (i EINECS-förteckningen befintliga ämnen). Informationen används vid riskbedömning av dessa ämnen (direktiv 793/93/EEC, the evaluation and control of the risk of existing substances). Databasen innehåller information om bl.a. fysikalisk-kemiska egenskaper, ämnets beteende i miljön, toxicitet och ekotoxicitet. Information finns om cirka 2 600 kemikalier. I databasen kan man också få tillgång till färdiga riskbedömningsrapporter. Producent är Europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter (JRC) Italien.

 

Data bank of environmental properties of chemical – EnviChem
- Faktadatabas i Finlands miljöcentrals miljöinformationssystem. Databasen innehåller (år 2002) information om cirka 2 750 kemikalier och cirka 3 350 litteraturhänvisningar. Information har samlats om egenskaper som är viktiga ur miljöeffektssynpunkt sett: fysikaliska och kemiska uppgifter, toxicitet, ekotoxicitet, ackumuleringstendens och beständighet. Antalet datafält är 173. Som informationskällor fungerar offentlig litteratur. Producent är Finlands miljöcentral. 

 

OVA-anvisningar - Säkerhetsanvisning - Ämnen som medför olycksrisk
- Ämnen som medför olycksrisk - Säkerhetsanvisningar för ämnen som medför säkerhetsrisk. Säkerhetsanvisningarna har gjorts upp för i Finland allmänt använda kemikalier som medför fara. Förutom en beskrivning av ett ämnes egenskaper och dess användning behandlas i respektive säkerhetsanvisning den fara som ämnet medför för hälsan och dess miljöeffekter. Anvisningar ges för hur man skall gå tillväga vid olycka och hur olyckor på förhand kan förhindras. Anvisningar finns för allt som allt 109 kemikalier. För närvarande kan anvisningarna endast nås via Internet.

 

eChemPortal - The Global Portal to Information on Chemical Substances - eChemPortal är en av OECD upprätthållen kemikalieportal, som innehåller många internationella kemikaliedatabaser. (CESAR, CHRIP, EnviChem, ESIS, HPVIS, HSDB, HSNO CCID, INCHEM, JECDB, NICNAS PEC, OECD HPV, SIDS IUCLID, SIDS UNEP ja US EPA SRS - en del av dessa databaser har också nämnts separat i det föregående). eChemPortalen innehåller information om kemikaliernas fysikalisk-kemiska egenskaper, hur ämnet beter sig i miljön, toxicitet och ekotoxicitet. Sökning i kemiportalen kan göras med hjälp av CAS-numret eller med kemikaliens namn.

 

Informationskällor om kemikaliernas miljöegenskaper 

 ECOTOX (AQUIRE, PHYTOTOX, TERRETOX)
- ECOTOX-faktadatabasen innehåller information om kemikaliernas toxicitet för vattenorganismer, växter och natur. Det finns över 200 000 resultat gällande vattenorganismer för cirka 8 000 kemikalier. Den innehåller 40 000 växtundersökningar och växtresultatens antal är på marksidan 40 000. Producent är U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, National Health and Environment Effects Research Laboratory, Mid-Continent Ecology Division.

 

LOGKOW-modellprogram (användning med EpiSuite KOWWIN-modellprogram) 

- Octanol-Water Partition Coefficient Program innehåller över 13 000 uppmätta oktanol/vatten- fördelningskoefficienter som använts för upprättandet av bedömningsprogram. Med hjälp av programmet kan man relativt tillförlitligt bestämma oktanol/vatten-fördelningskoefficienter för kemikalier. Användningen underlättas av SMILESCAS-databasen, som sammankopplar SMILES-koden och CAS-numret för 103 000 kemikalier. Producent är SRC (Syracuse Research Corporation).

 

Information on Biodegradation and Bioconcentration of the Existing Chemical Substances in the Chemical Risk Information platformCHRIP

- resultat över nedbrytningstester (MITI-test för snabb nedbrytning) och biologiska ackumulationsfaktorer för fisk beträffande cirka 1 400 kemikalier samt EC50/LC50-värden för vattenorganismer. Producent NITE (National Institute of Technology and Evaluation), Japan.

 

QSAR-modellerna (QSAR = Quantitative Structure-Activity Relationship)

- QSAR-modellerna är metoder med vars hjälp man kan sluta sig till kemikaliens egenskaper på basis av molekylstrukturen. Fördelar är bland annat tidsbesparingen, kostnadsbesparingen och de begränsade djurförsöken. Bland exemplen finns OECD:s QSAR Toolbox och US EPA:s EpiWin 4.0

 

OECD QSAR Toolbox (länken leder till en sida, där OECD QSAR Toolbox kan laddas ner).
- Grunden i QSAR-modellen är en gruppering av kemikaliernas i kemikaliekategorier (chemical categories). En kategori bildas av en grupp kemikalier, vars fysikalisk-kemiska och toxikologiska och/eller ekotoxikologiska egenskaper och/eller uppgifter angående miljöbeteendet sannolikt är likadana eller följer en given regelbunden modell som resultat av en strukturell enhetlighet. OECD:s QSAR-projekt.

 

EpiSuite (länken för till sida, där EpiSuite 4.0 kan laddas ner)
- EPI (Estimation Programs Interface) Suite. Fysikalisk-kemiska egenskaper och beteende i miljön. Programmet beräknar på basis av strukturformeln specifika egenskaper för kemikalien exempelvis med följande program: KOWWIN, AOPWIN, HENRYWIN, MPBPWIN, BIOWIN, KOCWIN, WSKOWWIN, WATERNT, BCFBAF, HYDROWIN och ECOSAR. Utvecklare U.S.EPA:s Office of Pollution Prevention Toxics och Syracuse Research Corporation (SRC).

 

Annanstans på nätet