Kemikalieinformationskällor

 

Tillverkare, importör, distributör eller annan verksamhetsidkare skall enligt kemikalielagen (744/1989, 16§) känna riskerna med sin kemikalie visavi de fysikaliska och kemiska egenskaperna samt hälso- och miljöeffekterna. Således skall uppgifterna om farliga kemikalier kunna tillhandahållas av verksamhetsidkaren exempelvis via säkerhetsdatablad. Förvärvandet av egenskapsinformation för kemikalierna underlättas genom kemikalieinformationskorten, som uppgjorts med hjälp av kemikaliedatabaser, dvs. på basis av olika databaser inom hälso- och miljöområdet samt EU:s riskbedömningar och riskminskningssträvanden.  

 

Också när olika slags tillståndbeslut avfattas finns det behov av egenskapsinformation för kemikalier. Exempelvis miljöskyddslagen (MSL) och miljöskyddsförordningen (MSF) förutsätter att det i miljötillstånden tas hänsyn till kemikalier, särkilt till de i bilaga 1 och 2 till miljöskydds­förordningen uppräknade ämnena och ämnesgrupperna. En förutsättning för en adekvat behandling av en tillståndsprocess är att verksamhetsidkarna och tillstånds- och tillsynsmyndigheterna i respektive fall är kapabel att identifiera de ur miljösynpunkt viktigaste kemikalierna. De sammanställningskort för kemikalier, som uppgjorts på basis av EU:s riskbedömningar, kan med fördel anlitas i olika tillståndsprocesser. 

 

Kemikaliefaktadatabaser

 Information om kemikaliernas skadliga effekter för människans hälsa och miljön är inte alltid tillgänglig. Kemikalier kan, när de kommer ut i miljön i samband med exempelvis en olycka, förorsaka fara för såväl miljön som den nära befintliga befolkningens hälsa. Då kan man bli tvungen att ur olika slags informationskällor söka upplysningar om kemikaliernas egenskaper, genom vilka riskerna med kemikalierna kan bedömas. Vid sökning av information om kemikaliernas egenskaper och verkningar har man utnyttja faktainformationskällor för kemikalier. Bedömningen av informationskvaliteten och tolkningen av informationen faller på användaren och experter. På sidan Faktainformationskällor för kemikalier har samlats på internet fritt tillgängliga informationskällor, som ger information om kemikaliernas fysikaliska och kemiska egenskaper, hälso- och miljöeffekter samt om hur kemikalierna beter sig.

 

Kemikalieinformationskort

EU:s riskbedömningsprogram har gjorts upp för de år 1981 på marknaden förekommande, s.k. befintliga, ämnena  (EINECS-förteckningen, EEG 793/93). Med stöd av resultaten av de godkända ämnenas riskbedömning uppgjordes i förekommande fall planer för riskminskning, som eventuellt ledde till lagstiftningsåtgärder – förbud av ämnet och inskränkningar på gemenskapsnivå liksom även nationellt. Kemikalieinformationskorten är sammandrag av Europeiska kommissionens riskbedömningsslutsatser beträffande exponering för kemikalier och risker samt över kemikaliernas hälso- och miljöeffekter. Med hjälp av kemikalieinformationskorten kan omfattande riskbedömningsrapporter utnyttjas i det praktiska kemikalietillsynsarbetet.

I sammanfattningen presenteras också information om klassificering, om halter som befunnits skadliga (sk. HTP-värden) samt om användningen av ämnena i Finland enligt produkt­registeri­nformationen (KETU-registret). Mängduppgifterna för ämnena fås också från den Nordiska databasen (SPIN-registret).

 

Annanstans på nätet