Vilka uppgifter ska ges om en kemikalie

Kemikalieanmälan innehåller till stor del samma uppgifter som säkerhetsdatabladet.  Dessutom ska koder för kemikaliens användningsändamål och näringsgren anges och varje enskild beståndsdel som kan orsaka fara ska anges med CAS- eller EG-nummer.

 

Följande uppgifter ska ges om kemikalien:

 

 • handelsnamn, användningsändamål och identifieringsuppgifter för det i Finland verkande företag som släpper ut produkten på den finländska marknaden
 • klassificering och märkningsuppgifter
 • sammansättning och information om beståndsdelar
 • åtgärder vid första hjälpen
 • brandbekämpningsåtgärder och åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 • hanterings- och lagringsanvisningar
 • begränsning av exponeringen, värdet för skadlig koncentration (HTP-värde) och personlig skyddsutrustning
 • fysikaliska och kemiska egenskaper
 • fara för hälsa och miljö
 • avfallshantering
 • transportuppgifter