För vilka kemikalier måste anmälan lämnas

En kemikalieanmälan måste göras för kemikalier som är klassificerade som farliga för hälsan eller miljön eller som medför fysikaliska faror. Anmälan ska också göras för icke klassificerade kemikalier, om de innehåller ett ämne som är farligt för hälsan eller miljön eller om ett gränsvärde är fastställt för exponering i arbetsmiljön.

 

EU gränsvärden för exponering i arbetsmiljön finns i följande direktiv:

  • 91/322/EEG
  • 98/24/EG
  • 2000/39/EG
  • 2006/15/EG
  • 2009/161/EU

 

Anmälan ska göras för kemikalier avsedda för yrkesmässigt bruk eller för allmänt bruk. Undantagna från anmälningsskyldigheten är kemikalier, som används försöksmässigt i vetenskaplig forskning eller vid produktutveckling eller om de levererade mängderna är så små att de inte medför någon fara.

 

Anmälan behöver inte göras för ofarliga kemikalier, varor eller kosmetika.Annanstans på nätet