Krav på märkning av tvättmedel

Märkningskrav för tvättmedel regleras i tvättmedelsförordningens artikel 11 och bilaga VII.

 

Tvättmedel som saluförs till konsumenter

 

Tvättmedelsförpackningar som saluförs till konsumenter ska ha följande märkningar:

 

 • produktens namn och firmanamn
 • namn, adress, telefonnummer och e-postadress till företaget som ansvarar för produkten
 • uppgifter om innehållet
 • webbadress, där konsumenten kan hämta en förteckning över medlets beståndsdelar
 • doseringsanvisningar för tvättmedel och maskindiskmedel
 • övriga nödvändiga anvisningar för användningen samt särskilda försiktighetsföreskrifter

 

Uppgifter om innehåll på tvättmedelsförpackningen

 

 • Beståndsdelarna som förtecknas under punkt A i bilaga VII till tvättmedelsförordningen ska anges om beståndsdelens koncentration överstiger 0,2 viktprocent, t.ex.
  ─        fosfater och fosfonater,
  ─        anjoniska, katjoniska och amfoteriska ytaktiva ämnen,
  ─        syre- och klorbaserade blekmedel,
  ─        EDTA och nitriloättiksyra (NTA) och deras salter,
  ─        nitriloättiksyra (NTA) och dess salter,
  ─        fenoler och halogenerade fenoler,
  ─        paradiklorbensen,
  ─        aromatiska, alifatiska och halogenerade kolväten,
  ─        tvål, zeoliter och polykarboxylater,
  med användning av följande viktprocentintervall:
  ─        < 5 %,
  ─        ≥ 5 % men < 15 %,
  ─        ≥ 15 % men < 30 %,
  ─        ≥ 30 %.                                        
 • Märkningarna skall göras ske oberoende av koncentrationen om tvättmedlet innehåller enzymer, desinfektionsmedel, optiska vitmedel och doftämnen (t.ex. "Innehåller enzymer och doftämnen").
 • De vanligaste doftämnesbeståndsdelarna som kan förorsak beröringsallergier  anges separat på förpackningarna med INCI-namnen (International Nomenclature on Cosmetic Ingredients), om deras andel i produkten överstiger 0,01 viktprocent.
 • Konserveringsmedel anges med sina INCI-namn oavsett koncentration.

 

Förteckning över beståndsdelar

 

Tillverkaren skall på tvättmedelsförpackningarna ange adressen till den www-adress där en förteckning över tvättmedlets beståndsdelar finns. Beståndsdelarna i förteckningen anges företrädesvis med INCI-namnen. Doftämnena anges som en grupp med ordet ”doftämnen” och färgämnena med ordet ”färgämnen”. De vanligaste förorsakarna av beröringsallergier anges likväl alltid, om deras andel i produkten överstiger 0,01 procent. På www-sidan skall finnas en länk till kommissionens www-sida, där INCI-namnen och de motsvarande CAS-numren finns listade. Vid begäran från medicinsk personal ska tillverkaren utan dröjsmål även skicka detaljerade uppgifter om tvättmedlets beståndsdelar.

 

Doseringsanvisningar

 

På förpackningarna för tvättmedel anges doseringsanvisningarna i relation till tvättmängden för en vanlig tvättmaskin för mjukt, medelhårt och hårt vatten samt uppgift om hur många maskiner med "normalt smutsig byk" man kan tvätta med den mängd tvättmedel som förpackningen innehåller (antalet tvättomgångar).  I Finland är vattnet i allmänhet mjukt, varför en förpackning för tvättmedel ofta har antalet tvättomgångar angivna även för mjukt vatten. På förpackningar för maskindiskmedel anges normaldoseringen för det specifika diskprogrammet och för normalt smutsig disk.

 

Tvättmedel för professionellt bruk 


Märkningskraven är lägre för tvättmedel som är avsedda enbart för professionellt bruk. Uppgifter om innehåll och användning anges i produktens säkerhetsdatablad eller annat motsvarande tekniskt meddelande.

 

Krav på märkning enligt övrig lagstiftning

Märkning av tvättmedel enligt kemikalielagstiftningen. Om tvättmedlet blir klassificerat som farligt enligt CLP-förordningen (EU-förordning nr 1272/2008), ska det märkas därefter. CLP-förordningen kan innehålla särskilda märkningskrav även för oklassificerade tvättmedel. Även speciallagstiftningen kan innehålla särskilda märkningskrav, t.ex. biocidförordningen. 

 

Exempel på märkning av tvättmedel

Material

På webben