Tvätt- och rengöringsmedel

Tvål samt övriga medel och blandningar som innehåller ytaktiva ämnen avsedda för tvätt och rengöring är tvättmedel. Till dessa hör bl.a. medel som används för tvätt och rengöring av bland annat textilier, golv och andra ytor. Även exempelvis medel för sköljning och blekning av byk, allrengöringsmedel i hemmet samt preparat för tvättning av maskiner och fortskaffningsmedel är tvättmedel.

 

Tvättmedelsförordningen (EG) nr 648/2004 

 

Europaparlamentets och rådets tvättmedelsförordning (EG) nr 648/2004 trädde ikraft i oktober 2005. Målsättningen för den förnyade lagstiftningen är en fri rörlighet för tvättmedel, och de ytaktiva ämnen som de innehåller, inom den inre marknaden och samtidigt att säkerställa en hög nivå på miljöskyddet och skyddet av människans hälsa.

 

Tvättmedelsförordningen reglerar följande:  

  • biologisk nedbrytbarhet av ytaktiva ämnen i tvättmedel
  • undantagstillståndsförfarande för ytaktiva ämnen avsedda för industriell och professionell användning
  • tillhandahållande av uppgifter gällande testresultat till behöriga myndigheter
  • förpackningsmärkningar för tvättmedlen 
  • uppgifter om tvättmedlens beståndsdelar till sjukvårdspersonal
  • förteckning över tvättmedlens beståndsdelar på www-sidor  
  • koncentrationen av fosfater och övriga fosforblandningar i tvättmedel och maskindiskmedel avsedda för konsumenter 

 

Enligt tvättmedelsförordningen skall ytaktiva ämnen, som skall införas på marknaden, vara slutgiltigt anaerobt biologiskt nedbrytbara (ämnet nedbryts till koldioxid, vatten och mineralsalter). För tvättmedel avsedda för begränsad industriell och professionell användning kan tillverkaren ansöka om undantag från detta krav. Tillverkarens ska hålla dokument gällande tester av biologisk nedbrytbarhet tillgängliga för behöriga myndigheter.


Utöver fordringarna i kemikalielagstiftningen förutsätter tvättmedelsförordningen noggrannare märkningar än tidigare på tvättmedelsförpackningarna beträffande bland annat produktens sammansättning, antalet tvättningar samt näringsidkarens kontaktuppgifter. Tillverkaren skall även publicera en förteckning över beståndsdelarna på sin www-sida. En detaljerad lista över beståndsdelar per viktprocentintervall ska vid begäran lämnas till sjukvårdspersonal.

 

Den totala mängden fosfor är begränsad i tvättmedel som saluförs till konsumenter. Den totala mängden fosfor i tvättmedel ska vara under 0,5 g per tvätt. Den totala mängden fosfor i maskindiskmedel ska vara under 0,3 g per disktillfälle från början av 2017.

Tvättmedelsförordningen tillämpas i sin nuvarande form i alla EU-länder. Behörig myndighet för tvättmedelsförordningen är Tukes och för frågor som berör god laboratoriepraxis (GLP) ansvarar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

 

Krav på tvättmedel eller deras beståndsdelar kan även ställas av annan lagstiftning, t.ex. krav på registrering och begränsningar enligt REACH-förordningen (EU-förordning nr 1907/2006).

Material

På webben