REACH-förordningen

REACH-förordningen är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, som trädde i kraft 1.6.2007. Förkortningen REACH kommer från orden Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Förordningen är lagstiftning som är direkt bindande för medlemsländerna. De viktigaste målen av förordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön, öka konkurrensförmågan i den kemiska industrin inom EU och garantera fri rörlighet för varor på Europeiska unionens inre marknad.

 

REACH-förordningen har ställt alltmer ansvar på industrin beträffande risker som kemikalier kan utgöra för hälsa och miljö. Ansvaret för att påvisa att kemikalierna är säkra övergår från myndigheterna till industrin. Förordningen tillämpas på ämnena som sådana samt på ämnena i blandningar och föremål.

 

Den med tanke på REACH-förordningen viktiga CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) trädde i kraft 20.1.2009. Förutom att med CLP-förordningen föreskrivs om klassificering, märkning och förpackning, har REACH-förordningen ändrats genom artiklarna 57–59. REACH-förordningen har rättats och ändrats flera gånger. 

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är den behöriga myndigheten för REACH- och CLP-förordningarna i Finland. I förordningarna åläggs nationella behöriga myndigheter att upprätthålla en nationell rådgivningstjänst, via vilken företagen bl.a. kan ställa frågor som gäller tillämpningen av förordningarna.

 

Cirka 30 000 kemikalier registreras

I REACH-systemets databas som drivs av Europeiska kemikaliemyndigheten registreras alla ämnen som årligen tillverkas eller importeras i en kvantitet av ett ton eller mer. Omkring 30 000 sådana kemikalier är i bruk i Europa. Cirka 300 nya ämnen kommer årligen ut på EU:s marknad. Registreringarna förverkligas i tre faser före år 2018. Oregistrerade ämnen får inte tillverkas eller importeras.

Registreringen förutsätter att kemikaliernas tillverkare och importörer skaffar information om bl.a. farliga egenskaper hos ämnena, ämnenas användningssätt och en säker hantering av ämnena. I dagens läge är största delen av de i bruk varande 30 000 ämnena sådana att tillräcklig information om deras hälso- och miljöeffekter inte finns.

 

Till kemikaliemyndigheten görs också anmälan om olika ämnen som ingår i föremål eller apparater, om det är avsett att dessa ämnen frigörs ur föremålen eller om de är synnerligen skadliga. Säkerhetsrelaterad information ska förmedlas genom hela leveranskedjan, för att t.ex. företag som använder kemikalier i sin egen produktion ska kunna arbeta säkert och ansvarsfullt.

 

Dokument och ämnen bedöms

Europeiska kemikaliemyndigheten gör en bedömning av om ämnenas registreringshandlingar uppgjort enligt bestämmelserna. Ytterligare behandlar myndigheten alla sådana testningsförslag som förutsätter djurförsök och önskar därmed förhindra obefogade djurförsök.

 

Medlemsländernas myndigheter gör en bedömning av ämnena, som misstänks utgöra en risk för människans hälsa eller miljön. Med anledning av bedömningen kan myndigheterna vidta åtgärder i enlighet med begränsnings- och tillståndsförfarandet.

 

Begränsningar och tillstånd

Med begränsningsförfarandet kan EU:s kommission stifta lagar om villkor eller förbud beträffande tillverkning, användningssätt och införandet på marknaden, om ämnet medför betydande hälso- och miljörisker.

 

Användningen av de allra farligaste ämnena kommer att stadgas som tillståndspliktig. Tillståndsförfarandet gäller ämnen som ger långvariga hälso- eller miljöeffekter (t.ex. cancerframkallande ämnen och i naturen beständiga föreningar eller föreningar som ackumuleras i naturen). Tillståndsansökningarna hanteras av Europeiska kemikaliemyndigheten och tillstånd beviljas av kommissionen.

 

Europeiska kemikaliemyndigheten

Med REACH-förordningen grundades Europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors (European Chemicals Agency ECHA). Myndigheten sköter bl.a. kemikalieregistret, tar emot registreringshandlingar, administrerar tillståndsförfarandet, gör upp rekommendationer för minskning av kemikalierisken och vägleder tillverkare, importörer samt behöriga myndigheter i medlemsländerna.

 

Till kemikaliemyndigheten ansluter sig också följande vetenskapliga och tekniska kommittéer:

  • riskbedömningskommittén
  • kommittén för socio-ekonomisk bedömning
  • medlemsländernas kommitté
  • övervakningsforumet. 

 

Kommittéerna har en central roll i det praktiska verkställandet av REACH-förordningen. Kommittéernas medlemmar utnämns från EU-medlemsländerna och vidare kan företrädare för intressentgrupper delta som observatörer i kommittéernas arbete.

 

Ett förvaltningsråd styr och övervakar myndighetens verksamhet. Närmare uppgifter om kemikaliemyndigheten, dess uppgifter och organisation finns på ECHAs egna webbsidor.

 

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter i föremål

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter är karcinogena, mutagena, reproduktionstoxiska eller långsamt nedbrytbara, bioackumulerande eller toxiska. Förteckningen över dessa ämnen, den s.k. kandidatlistan, har publicerats på Europeiska kemikaliemyndighetens webbsida och uppdateras regelbundet. Ett föremåls tillverkare eller importör bör ge mottagaren, samt på begäran konsumenten, tillräcklig information beträffande en säker användning av föremålet, om föremålet innehåller över 0,1 viktprocent av något ämne i kandidatlistan. Informationsskyldigheten träder i kraft omedelbart när ämnet har publicerats i listan.