OECD:s och EU:s nanomaterialsäkerhetsarbete

OECD:s Working Party on Manufactured Nanomaterials (WPMN)- forum fungerar som den viktigaste centralpunkten för arbetet med att bedöma nanomaterialens miljörisker och hälsoeffekter.  Under forumet finns flera projekt med sina styrgrupper (Steering Groups), i vilka man samlar information om befintlig forskning (SG1 och SG3), testar globalt och systematiskt givna representativa nanomaterialgrupper (SG3), bedömer och förbättrar kemikalieprovningsmetodernas tillämpbarhet (SG4 och SG7) (linkki testiohjesivulle) och uppgör anvisningar för riskbedömning och riskhanering (SG6 och SG8).

 

WPMN har tagit fram många anvisningar publicerade av OECD. De nordiska länderna deltar också i OECD-arbetet i koordinerad form i ett av NMR finansierat projekt, till vars ledningsgrupp undertecknad hör. WPMN fungerar också i samarbete med OECD:s Working Party on Nanotechnology (WPN) -grupp för att främja utnyttjandet av nanoteknologin.

 

Under REACH:s och CLP:s behöriga myndigheter (CARACAL) har undergrupper bildats för att ansvara för tillämpningen av lagstiftningen på nanomaterial (CASG-Nano). Vidare har tre projekt startats (RIP oNs, Reach Implementation Projects on Nanomaterials), där tekniska anvisningar uppgörs för identifiering, informationskrav och trygghetsbedömning gällande nanomaterial. Finland deltar i dessa konsultdrivna projekt tillsammans med andra länders experter som medlem i Stakeholder Consultancy Group. Europeiska kommissionen satsar också starkt på arbete i OECD:s Working Party on Manufactured Nanomaterials-grupp.