Kemikaliers kombinationseffekter

Människor och miljö exponeras kontinuerligt för flera kemikalier från olika källor. Exponeringen för olika kemikalier kan vara samtidig eller ske vid olika tillfällen. Man uppskattar att det finns mer än 100 000 kemiska ämnen som används på olika sätt och en stor mängd blandningar av olika ämnen. Kemikaliernas kombinationseffekter väcker oro eftersom man misstänker att kombinationseffekterna är orsaken till flera skadliga effekter av kemikalier. Exponeringen för kemikalier kan ske på arbetsplatsen och via konsumtionsprodukter som livsmedel, målarfärger, tvättmedel och kosmetiska preparat samt indirekt via miljön (luften, vattnet, marken). Människan kan exponeras för kemikalier via munnen, huden och luftvägarna. Djuren i vår miljö exponeras för kemikalier huvudsakligen genom föda och vatten.
 
För kombinationseffekten av två eller flera ämnen har man framfört tre former:

  • additiv effekt (den kombinerade effekten är lika stor som summan av de enskilda effekterna),
  • effekter som förstärker varandra (den kombinerade effekten är större än summan av de enskilda effekterna) eller
  • effekter som försvagar varandra (den kombinerade effekten är mindre än summan av de enskilda effekterna).

 

Kemikaliernas skadliga verkningar kan ha komplicerade verkningsmekanismer i en organism. Den skadliga verkan som följer av kemikaliernas kombinationseffekt kan bero på att ämnena har ett liknande eller annorlunda verkningssätt i kroppen eller organismen. Exponering för enskilda ämnen kan vara ofarligt vid kända haltnivåer, men liknande verkningssätt eller kombinationseffekten av olika verkningssätt som förstärker varandra kan leda till att skadeverkningar uppkommer. Det finns misstankar om att den miljö- och hälsorisk som följer av exponering för flera kemikalier kan vara större än vid exponering för enskilda ämnen. Kemikaliers kombinationseffekt kan undersökas med olika metoder. I stället för att testa enskilda ämnen kan man testa exponeringen för en blandning eller genom prognostisering beräkna kombinationseffekterna. Genom att testa hela blandningen kan man exempelvis undersöka beståndsdelarnas effekter på varandra för att ämnet ska kunna tränga igenom huden.
 
Riskbedömningar av kemikalier i enlighet med EU:s kemikalielagstiftning utförs i dag huvudsakligen för enskilda ämnen och avsiktligt framställda blandningar vars sammansättning är känd (exempelvis målarfärg, kosmetisk produkt). Bedömningen av en blandning baserar sig oftast på den tillgängliga informationen om blandningens enskilda beståndsdelar och i vissa fall på resultaten av toxicitetsundersökningar av hela blandningen (bland annat akut toxicitet). Flera EU-lagar om kemikalier förutsätter att tillgänglig information om ämnens kombinationseffekter ska beaktas vid bedömningen av säkerheten hos en framställd blandning, såsom en kosmetisk produkt. Bedömningen av kombinationseffekterna är emellertid en utmaning i dag, eftersom det sällan finns information att tillgå om ämnenas verkningssätt.
 
För närvarande omfattar EU-lagstiftningen inga förfaranden för en heltäckande miljö- och hälsoriskbedömning av exponering för flera kemikalier från olika källor. I denna situation är bedömningen av de risker ämnens kombinationseffekter medför mer komplicerad än när det gäller exponering för blandningar vars sammansättning är känd, eftersom människan och miljön kan exponeras för ett stort antal olika kombinationer av ämnen. För att en bedömning ska kunna göras, krävs det betydligt mer kunskap om exponering av miljö och människa samt om ämnens verkningssätt.
 
Inom EU är riskbedömningen och riskkontrollen av kemikaliers kombinationseffekter en viktig fråga. Metoderna för att undersöka kemikaliernas kombinationseffekter utvecklas för att tas i bruk vid riskbedömningen av kemikalier. Man vill också utveckla den nuvarande kemikalielagstiftningen så att ännu större hänsyn tas till kemikaliers kombinationseffekter vid riskbedömningar och val av förfaranden för riskkontroll av kemikalier.
 
EU-kommissionen har publicerat en översiktsrapport om kemikaliers kombinationseffekter (State of the Art Report on Mixture Toxicity, 2009) och vetenskapskommittéernas synpunkt på kemikaliers kombinationseffekter (2011). Rapporterna finns på kommissionens webbplats om kemikaliers kombinationseffekter.
 
Det internationella kemikaliesäkerhetsprogrammet (WHO/IPCS, 2011) har utarbetat en rapport om kemikaliers kombinationseffekter. Rapporten finns på WHO:s webbsidor.