Industri- och konsumentkemikalier

Påvisandet och säkrandet av en trygg användning av industri- och konsumentkemikalier baserar sig huvudsakligen på verksamhet i enlighet med REACH- och CLP-förordningarna. Med förordningarnas förfaringssätt strävar man till att säkra att de allra farligaste ämnena ersätts med tryggare ämnen eller tekniker/förfaringssätt. Det här gäller såväl kemikalier för industriellt och professionellt bruk som i synnerhet kemikalier för konsumentbruk.


De flesta i bruk varande kemikalierna har farliga egenskaper. Lagstiftningen förutsätter därför att tillverkare och importörer av kemikalier klargör vilken fara de ämnen, som de inför på marknaden, medför och bedömer den risk som föreligger vid användning av dem. Utifrån resultaten av bedömningarna preciserar tillverkarna och importörerna under vilka skyddsåtgärder användningen av ämnena inte förorsakar hälsorisk för människan, ej heller fara för miljön. Uppgifter om dessa förutsättningar för en trygg användning förmedlas av tillverkare och importörer med hjälp av säkerhetsdatablad och med påskrifter på förpackningarnas etiketter för användare av ämnena i professionellt eller industriellt bruk. Konsumenterna bör vid användning av ämnen beakta tillverkarens eller importörens anvisningar.


Utifrån ämnenas riskegenskaper klassificeras kemikalierna och deras bruksförpackningar förses med varningsetiketter, där kemikaliernas riskegenskaper och de därav påkallade säkerhetsåtgärderna beskrivs. Märkningskraven beträffande förpackningar gäller också kemikalieförpackningar som saluförs till konsumenter. För konsumenten är etiketten för en kemikalie en viktig informationskälla för att säkra en trygg användning av kemikalien. 


Förfarandena i REACH- och CLP-förordningarna gäller hela Europa och den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har en central roll i administreringen av dem. De nationella myndigheterna spelar en viktig roll som initiativtagare vid start av processer. De deltar också i behandlingen av förslagen, när sakerna avhandlas i ECHA:s kommittéer. I kommittéernas arbete deltar (också) Tukes tjänstemän.


En högaktuell fråga på EU-nivå och på internationell organisationsnivå är utvecklingen av ett regleringssystem för ämnen som stör hormonfunktionen samt för ämnen som förekommer i nanoform. Även i det här arbetet deltar Tukes aktivt.


Utredningen av ämnenas egenskaper baserar sig på att det till förfogande finns testningsmetoder, som gemensamt godkänts på internationell (OECD) nivå eller på EU-nivå. Utvecklingen av testningsmetoder försiggår i en kontinuerlig process, där också Tukes för sin del medverkar.


Tvättmedlen utgör en produktgrupp, för vilken EU utfärdat en egen speciallagstiftning för att förhindra av tvättmedlen förorsakade hälso- och miljöolägenheter. Tukes svarar för det nationella verkställandet av speciallagstiftningen.