Tillstånd om tillgång (alternativa leverantörer)

Artikel 95 i biocidförordningen innehåller övergångsbestämmelser avseende tillgång till en dossier för ett verksamt ämne. Enligt förordningen ska alla som avser att släppa ut verksamma biocidämnen på EU-marknaden som sådana eller i en biocidprodukt ha tillgång till den dossier som krävs.

 

I detta sammanhang används termen ”alternativa leverantörer”. Med termen avses de tillverkare eller importörer av verksamma ämnen som inte har deltagit i arbetsprogrammet för verksamma ämnen enligt biociddirektivet eller i godkännandet av det verksamma ämnet, men som har rätt att släppa ut det verksamma ämnet på marknaden eftersom det har godkänts för biocidanvändning eller ingår i arbetsprogrammet.

 

Enligt biocidförordningen ska alternativa leverantörer till kemikaliemyndigheten (ECHA) för det verksamma ämnet inlämna antingen en dossier, ett tillstånd om tillgång till någon annans uppgifter eller en hänvisning till en dossier för vilken alla dataskyddsperioder har löpt ut. Dessa uppgifter bör uppfylla informationskraven i bilaga II till biocidförordningen eller bilaga II A till det tidigare direktivet.

 

ECHA ansvarar för genomförandet av denna punkt och offentliggör en förteckning över dem som har lämnat in den dokumentation som förordningen kräver. Kommissionen har inledningsvis bett dem som deltagit i utvärderingsprogrammet för verksamma ämnen och dem som ansökt om godkännande för nya verksamma ämnen att skicka uppgifter via registret för biocidprodukter för publicering på ECHA:s förteckning.

 

Från och med den 1 september 2015 går det inte längre att tillhandahålla en biocidprodukt på marknaden om inte tillverkaren eller importören av de verksamma ämnena som ingår i produkten eller, i förekommande fall, importören av biocidprodukten finns upptagen i denna förteckning.

 

 

Annanstans på nätet