Övergångsperioder

Alla bestämmelser och skyldigheter i den nya biocidförordningen tillämpas inte genast från och med den 1 september 2013.

 

Övergångsperioder har fastställts för bland annat biocidprodukter som inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 98/8/EG, men som finns på marknaden den 1 september 2013. Ansökningar om godkännanden för sådana biocidprodukter ska lämnas in senast den 1 september 2017.

 

Tillgång till en dossier för ett verksamt ämne har påvisat senast den 1 september 2015. Från och med den 1 september 2013 har uppgifter om en dossier för ett verksamt ämne lämnades till ECHA.

 

Vissa krav gällande behandlade varor, bland annat förbud att använda verksamma ämnen som redan förbjudits, träder i kraft den 1 september 2016.

 

Finland fortsätter tillämpa gamla nationella förfaranden för förhandsgodkännande tills det verksamma ämnet har godkänts på EU-nivå enligt förordningen och ett godkännande enligt förordningen måste sökas för produkterna. Detta gäller träskyddsmedel, slembekämpningsmedel inom massa- och pappersindustrin, antifoulingprodukter, rodenticider, insekticider och akaricider samt avskräckande och tilldragande medel som används för bekämpning av skadedjur (dvs. PT 18 och PT 19).

 

Övergångsperioderna för den nya förordningen påverkar inte existerande godkännanden.

Annanstans på nätet