Nationella tillvägagångssätt under övergångsperioden

Följande biocidpreparat får under övergånsperioden inte tillverkas, importeras, överlåtas för försäljning eller användas utan av myndighet givet godkännandebeslut:

 

  • Skyddskemikalier, dvs. träskydds- och slemskyddskemikalier; biocidproduktgrupperna 8, del 11 och 12
  • antifoulingprodukter; produktgrupp 21
  • biocida bekämpningsmedel: insekt- och fästinggifter och repellenter; produktgrupperna 18 och 19

 

Tidsfrist för biociddirektivets verkställande var 13.5.2000. Biocidförordningen förlänger övergångsperioden, som sträcker sig fram till 31.12.2024. Under den här övergångsperioden förbereds riskbedömningar för på den europeiska marknaden före 14.5.2000 befintliga verksamma biocidämnena och beslut fattas om deras godkännande till förteckningen över tillåtna verksamma ämnen. Förteckningen över sådana verksamma ämnen, som ingår i riskbedömningsprogrammet (anmälda verksamma ämnen), återfinns i bilaga II till kommissionens förordning (EU) Nr 1062/2014. Preparaten, som innehåller ovanrelaterade i bilagan nämnda verksamma medel i föreliggande preparatgrupp, överförs inom ramen för preparatgodkännandet enligt biocidförordningen i anslutning till gemenskapsgodkännandet för det verksamma ämnet. Med andra ord börjar godkännandet av ett preparat när de i preparatet ingående verksamma ämnena har godkänts för förteckningen över tillåtna verksamma ämnen i föreliggande preparatgrupp. Innan preparaten godkänts i enlighet med biocidförordningen kan medlemsländerna under övergångsperioden iaktta den för preparaten gällande nationella lagstiftningen. Om det verksamma ämnet är förbjudet på gemenskapsnivå, kan biocidpreparat som innehåller detta inte godkännas på nationell nivå. 

 

Preparat innehållande nya verksamma ämnen

Om ett preparat innehåller ett nytt verksamt ämne, som inte varit i bruk inom EU-området före 14.5.2000, ska för preparatet sökas godkännande innan preparatet släpps ut på marknaden direkt som biocidpreparat enligt EU (inte via ett nationellt förfarande). Härvid görs ett gemensamt beslut för EU beträffande godkännandet av preparatet, varefter Tukes fattar beslut om att godkänna preparatet för den finska marknaden. Tukes kan dock dessförinnan tillfälligt godkänna ett biocidpreparat som innehåller ett nytt verksamt ämne, om Tukes anser att preparatet uppfyller villkoren för ett godkännande.

 

Produktionsmässiga prov med biocider förutsätter att provtillstånd söks från Tukes. Vetenskapliga prov förutsätter att bok förs över provets utförande och däri använda ämnen eller preparat. Under övergångsperioden för biociddförordningen ska provtillstånd sökas till produktgrupperna 8, 11, 12, 18, 19 och 21 hörande preparat enligt nationella bestämmelser.

 

Information om de nationellt godkända biocidprodukter finns i förteckningen över tillåtna skyddskemikalier (på finska), i förteckningen över tillåtna antifoulingprodukter (på engelska) eller i registret för biocida bekämpningsmedel (på finska).

 

Tukes uppbärs en hanteringsavgift för ansökningar. 

Annanstans på nätet