Godkännande av verksamma ämnen

Verksamma ämnen som används i biocidprodukter godkänns fortfarande på EU-nivå. Det första godkännandet gäller vanligen i 10 år och en förnyelse av godkännandet i 15 år.

 

Förordningen nämner nu särskilt verksamma ämnen i nanoform. Ett godkännande av ett verksamt ämne inbegriper inte samma ämne i nanoform om så inte uttryckligen anges.

 

Ett verksamt ämne godkänns inte om det klassificeras som cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt (kategori 1A eller 1B). Inte heller en kemikalie med hormonstörande egenskaper eller ett ämne med höga miljörisker (PBT- eller vPvB-klassificering) kan godkännas. Undantag från ovan nämnda principer kan i vissa fall göras om exponeringen till exempel på grund av produktens användningssätt är mycket liten.

 

Kommissionen ska föra en förteckning över godkända verksamma ämnen.

 

Annanstans på nätet