Godkännande av produkter

Biocidprodukter måste ha ett godkännande enligt förordningen innan de tillhandahålls på marknaden eller används. För produkter som redan finns på marknaden måste godkännande sökas allteftersom riskbedömningsprogrammet för verksamma ämnen framskrider och ämnena godkänns enligt förordningen. En förutsättning är att de verksamma ämnen som produkten innehåller ingår i bedömningsprogrammet för den aktuella produkttypen. För produkter som innehåller nya verksamma biocidämnen måste godkännande sökas innan de första gången släpps ut på marknaden, precis som tidigare. Godkännande kan sökas för antingen en enskild produkt eller en produktfamilj. För inlämnande av uppgifter används registret för biocidprodukter (R4BP). Kommissionens tekniska riktlinjer kommer att precisera de allmänna principerna för produktgodkännanden.

 

Från och med den 1 september 2013 kan unionsgodkännande sökas för vissa biocidprodukter. Ett godkännande som gäller i hela EU kan beviljas produkter som har liknande användningsvillkor i hela unionen. Ett företag som ansöker om unionsgodkännande lämnar in ansökan och erforderliga uppgifter till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Sökanden ska i förväg välja den nationella behöriga myndighet som ska utvärdera materialet. ECHA:s kommitté för biocidprodukter avger ett yttrande på grundval av utvärderingen och Europeiska kommissionen beslutar om godkännandet.

 

Unionsgodkännande är möjligt för produkter som innehåller verksamma ämnen som redan finns på marknaden enligt följande:

 

  • från och med den 1 september 2013 för produkttyperna 1, 3, 4, 5, 18 och 19
  • från och med den 1 januari 2017 för produkttyperna 2, 6 och 13
  • från och med den 1 januari 2020 för de resterande produkttyperna 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 och 22


Unionsgodkännande är inte möjligt för produkttyperna 14, 15, 17, 20 eller 21, eller om produkten innehåller verksamma ämnen som uppfyller de allmänna uteslutningskriterierna (t.ex. ämnen som hör till CMR-kategorierna 1A eller 1B).

 

För produkter som innehåller nya verksamma ämnen kan unionsgodkännande sökas från och med den 1 första september 2013, om inte produkten innehåller verksamma ämnen som uppfyller de allmänna uteslutningskriterierna (t.ex. ämnen som hör till CMR-kategorierna 1A eller 1B), eller produkten hör till någon av produkttyperna 14, 15, 17, 20 eller 21.

 

Nationellt produktgodkännande kan även i fortsättningen sökas för alla biocidprodukter. Ansökan utvärderas och godkännandet beviljas av den behöriga myndigheten – i Finland Tukes. Ansökningarna ska lämnas in direkt till den nationella myndigheten. För inlämnande av uppgifter används registret för biocidprodukter (R4BP).

 

Utöver godkännanden enligt biocidförordningen har Finland fortfarande under en övergångstid – tills godkännande enligt förordningen måste sökas – ett nationellt förfarande för förhandsgodkännande av biocidprodukter som hör till vissa produkttyper. Dessa är träskyddsmedel, slembekämpningsmedel inom massa- och pappersindustrin, antifoulingprodukter, rodenticider, insekticider och akaricider samt avskräckande och tilldragande medel som används för bekämpning av skadedjur. Information om det nationella godkännandeförfarandet finns under rubriken ”Nationella tillvägagångssätt”.

 

Ömsesidigt erkännande av ett produktgodkännande fortsätter under tillämpningen av förordningen. En nyhet är parallella ömsesidiga erkännanden. Det innebär att det går att ansöka om ett parallellt ömsesidigt erkännande i en annan medlemsstat för en biocidprodukt som ännu inte har godkänts i någon annan medlemsstat, samtidigt som den egentliga ansökan om produktgodkännande  behandlas. Det andra alternativet är på varandra följande ömsesidiga erkännanden; godkännande söks för en produkt som redan har beviljats godkännande i en annan medlemsstat.

 

Annanstans på nätet