Förbjudna preparat och bortdragande av preparat från marknaden

Behörig myndighet kan inte godkänna införande av ett sådant preparat på marknaden, vars ingående verksamma ämne är förbjudet på basis av kommissionens förbudsbeslut gällande verksamma biocidämnen eller om det berörs av begränsningarna enligt bilaga XVII till REACH-förordningen (1907/2006).

 

I kommissionens förordning (EU) Nr 1062/2014 bilaga II specificeras de verksamma ämnen, vars användning är godkänd i biocidpreparat. Användningen av de i den föreliggande förteckningen nämnda ämnena är dock inte tillåten,

  • om ämnet inte anmälts till i fråga varande preparatgrupp. Tidsfristen för tillbakadragandet av preparat från marknaden för de preparatgrupper som blivit förbjudna var 1.9.2006.
  • om det anmälda eller det nya verksamma ämnet har blivit helt förbjudet eller i bestämda preparatgrupper genom, skall i fråga varande preparat dras tillbaka från marknaden inom ett år efter att beslutet trätt i kraft. Kommissionen upprätthåller en engelskspråkig förteckning över ämnen och datum för deras bortdragande från marknaden.

 

Godkännande som nytt verksamt ämne kan sökas för verksamt ämne som blivit förbjudet, om det inte förbjudits på grund av de hälso- och miljörisker som dess användning förorsakar. 

 

Om preparat innehållande förbjudna ämnen godkänts tidigare I Finland genom beslut av SYKE, Valvira eller bekämpningsmedelsnämnden, upphäver Tukes de i fråga varande preparatens godkännanden. Tukes övervakar på marknaden befintliga biocidpreparat och vidtar vid behov åtgärder för att dra preparat, som kommer att bli förbjudna, från marknaden. 

 

Annanstans på nätet