Förändringar som biocidförordningen medför

Enligt den nya förordningen omfattas även varor som behandlats med biocider av biocidbestämmelserna. En behandlad vara kan vara varje ämne,  blandning eller  vara som har behandlats med  eller som avsiktligen innehåller en eller flera biocidprodukter. Varor som behandlats med biocider ska märkas enligt förordningen. Godkännande måste också sökas för att släppa ut dem på marknaden om den behandlade varan i första hand har en biocidfunktion.

 

En annan viktig förändring är möjligheten – som berör flera produkter – till ett godkännande av en biocidprodukt som gäller i hela EU. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) tar emot ansökan om godkännande och godkännandet beviljas av EU-kommissionen.

 

Tukes har öppnat den 2 september 2013 i och med biocidförordningen en rådgivningstjänst om biocider. Vid biocidrådgivningen finns anvisningar om hur man ska gå till väga för att följa bestämmelserna om biocider och uppfylla skyldigheterna för verksamhetsutövare. Tjänsten är särskilt avsedd för företag som tillverkar, importerar eller distribuerar biocider eller varor som behandlats med biocider.

 

Annanstans på nätet