Behandlade varor

Biocidförordningen innehåller ett helt nytt begrepp, behandlad vara. Med behandlad vara avses varje ämne, blandning eller vara som har behandlats med eller som avsiktligen innehåller en eller flera biocidprodukter. Ingen annan EU-lagstiftningen innehåller definitionen  behandlad vara. En vara, bekant från REACH och CLP, är ett föremål som under tillverkningen får en särskild form, yta eller formgivning, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.  Också i biocidsammanhang definieras en vara på detta sätt.

En behandlad vara kan därmed också vara en flytande produkt, till exempel ett universalrengöringsmedel som innehåller konserveringsmedel.

 

I varor som behandlats med biocider får efter en övergångsperiod endast finnas sådana verksamma ämnen som av EU har godkänts för relevant produkttyp och användning. Samma krav gäller behandlade varor som tillverkats inom och utanför EU.

 

Behandling med biocid måste anges genom den märkning som förordningen kräver om tillverkaren av den behandlade varan gör ett biocidiskt påstående eller det i riskbedömningen av det verksamma ämnet har ansetts nödvändigt på grund av eventuell mänsklig exponering eller utsläpp i miljön. Märkningskraven träder i kraft redan den 1 september 2013.

 

Nya bestämmelser som preciserar tillämpningen av föreskrifterna om behandlade varor har publicerats 8.12.2014.

 

Annanstans på nätet