Begränsningar i användningen av biocider

Biocider dvs. bekämpningsmedel mot organismer används för bekämpning av organismer, som inverkar menligt på människors och djurs hälsa. Biociderna är giftiga för de bekämpade organismerna, varför de om de kommer ut i naturen kan inverka menligt också på andra organismer. Därför har för biociderna tagits i bruk ett godkännandeförfarande. I samband med godkännandet kan preparaten beläggas med bruksbegränsningar, för att förhindra de av kemikalierna förorsakade miljö- och hälsoolägenheterna.

 

I Finland har förfarandet med förhandsgodkännande redan tidigare täckt vissa grupper av biocidpreparat, såsom träskydds- och slembekämpningskemikalier. Dessa preparat har också redan belagts med bruksbegränsningar.

 

Godkännandeförfarandet för antifoulingprodukter inleddes år 2002. De på marknaden befintliga preparaten har genomgått bedömning och deras användning har belagts med begränsningar.

 

Övriga biocider – inalles 22 olika preparatgrupper - kommer inom ramen för godkännandeförfarandet stegvis under de närmaste åren.

 

Annanstans på nätet