Avgifter

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har en central roll som samordnare av godkännande- och tillståndsprocesserna enligt biocidförordningen. ECHA bedömer bland annat likheten hos verksamma ämnen från olika källor, för register för biocidprodukter och offentliggör en förteckning över de företag som har tillgång till en dossier. ECHA avger på grundval av den behöriga myndighetens utvärdering ett yttrande till kommissionen för unionsgodkännanden och dess sekretariat bistår kommittén för biocidprodukter. ECHA tar ut ansökningsavgifter och andra avgifter enligt sin egen avgiftstabell.

 

Nationella biocidmyndigheter har en viktig roll i alla ansökningsprocesser. Nationella myndigheter utvärderar både material som hänför sig till unionsgodkännanden och material som hänför sig till nationella produktansökningar. Riskbedömningen av verksamma ämnen sker också fortsättningsvis i medlemsländerna. Tukes biocidavgifter motsvarar uppgifter och ansökningstyper enligt förordningen.

 

 

Annanstans på nätet