Andra åligganden gällande biocider

I kemikalielagarna åläggs verksamhetsidkare allmänna skyldigheter, som gäller alla farliga kemikalier. De ska iakttas utöver de skyldigheter som ålagts i biocidstadgandena.

 

Vid införandet på marknaden av biocidpreparat skall följande saker ombesörjas:

  • Om farlig kemikalie skall anmälan göras till preparatregistret för kemikalier. Anmälan görs av kemikaliens tillverkare, importör eller annan aktör.
  • För kemikalier för industriellt eller professionellt bruk ska säkerhetsdatablad uppgöras i enlighet med REACH-förordningen (EU) Nr 1907/2006 och (EU) Nr 453/2010.
  • Preparatet skall klassificeras, märkas och packas enligt bestämmelserna. Emballagemärkningarna och bruksanvisningarna skall finnas på finska och svenska. Den CLP-förordning (1272/2008), som trädde i kraft i början av 2009, ersätter efter övergångsperioder EU:s nuvarande bestämmelser gällande klassificering, märkning och emballering av kemikalier.  Preparaten måste klassificeras och märkas i enlighet med CLP-förordningen senast 1.6.2015.
  • Enligt biocidförordningen ska även tillståndshavarens namn och adress antecknas på förpackningen. Om produkten innehåller nanomaterial, ska information om dem och om särskilda risker som gäller dem antecknas på förpackningen. Efter varje hänvisning till nanomaterial ska uttrycket "nano" i parenteser läggas till.

 

De verksamma ämnena i biocidpreparat anses registrerade i enlighet med REACH-förordningen 1907/2006). De i preparat ingående andra ämnena än de verksamma ämnena måste registreras i enlighet med REACH-förordningen.

 

Bestämmelserna i enlighet med EU:s tvättmedelsdirektiv 648/2004/EG tillämpas för biocida tvätt- och rengöringsmedel tillsammans med biocidstadgandena.

 

Verksamhetsidkare skall iaktta bestämmelserna gällande reklam. I reklam för biocidpreparat ska alltid satserna: "Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen". I reklam kan ordet "biocid" ersättas med en beskrivning för den promoverade produktgruppen, såsom antifouling-preparat, myggmedel eller desinficeringsmedel. Reklamen för produkten får inte vara missvisande beträffande de risker den utgör för människor och miljön. Yttryck som ger en falsk föreställning om produktens säkerhet får inte användas. Exempel på sådana är "Icke giftig", "Icke skadlig". Som reklam räknas exempelvis radio-, TV- och tidningsreklam, webbsidor och produktbroschyrer, om man med dem strävar till att främja produktens försäljning. Med stöd av den nya kemikalielagen tillämpas bestämmelserna om marknadsföring även på påståenden som framförs i kemikaliernas förpackningar.

 

Annanstans på nätet