Biocider

Biociderna är kemikaliska ämnen, produkter eller mikroorganismer vars uppgift är att förinta, bekämpa eller oskadliggöra skadliga organismer, förhindra deras inverkan eller begränsa deras förekomst. Biocider är exempelvis desinficeringsmedel för hud och ytor, bekämpningsmedel för skadedjur, i industrin och industriprodukter använda konserverings- och träskyddsmedel samt antifoulingprodukter för farkoster. Biocidprodukter indelas i 22 produktgrupper enligt avsedd användning. Till biociderna räknas inte växtskyddsmedel, läkemedelspreparat, kosmetika och livsmedel eller deras tillsatsämnen.

 

Biocidprodukter skall vara godkända av myndigheterna innan de kan säljas, användas, importeras och lagerföras. 

 

I Finland söks godkännande av Tukes. Godkännande kan sökas av företag eller dess representant, som är permanent stationerat inom Europeiska gemenskapen, Norge eller Schweiz.  

 

Beträffande förfarandet för godkännande av biocidprodukter stadgas i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. I Finland ingår bestämmelserna gällande biocider i kemikalielagstiftningen. 

 

Biocidprodukter godkänns skilt för sig i respektive medlemsland och de i produkter ingående verksamma ämnena på gemenskapsnivå. Kommissionen upprätthåller förteckningar över tillåtna verksamma ämnen i biociddirektivs Annex I och Annex IA samt över förbjudna verksamma ämnen. I Finland återfinns förteckningen över de i enlighet med biociddirektivet och -förordningen godkända produkter här.

 

Enligt de nationella bestämmelser som är i kraft i Finland skall nationellt tillstånd sökas för träimpregneringsprodukter, massa- och pappersindustrins slembekämpningskemikalier, insektgift och insektrepellerande medel samt för behandling av fartyg använda antifoulingprodukter, innan de bringas på den finska marknaden. 

Annanstans på nätet