Anvisningar för kemikalieprovning

Tukes ansvarar för den nationella koordineringen av upprättandet, underhållet och uppdateringen av OECD:s och EU:s anvisningar för kemikalieprovning.

 

Undersökningar gjorda genom att följa anvisningarna för kemikalieprovning ligger som grund för besluten gällande de olika de olika kemikalieförfattningarna (REACH, växtskyddsmedel, biocider, tvättmedel). Provningsprogram finns för ämnenas:

  • fysikalisk-kemiska egenskaper,
  • miljötoxicitet (vatten, sediment, markgrund) samt
  • för bedömning av hälsoeffekter.
  • Vidare finns provningsanvisningar och instruktioner bl.a. för bedömning av bekämpningsmedelsresternas och biocidernas effekt.  

Anvisningarna för kemikalieprovning uppgörs, valideras och godkänns först inom OECD, varefter de införs i EU:s förordning för provningsmetod (440/2008/EG).

 

OECD:s provningsmetoder är viktiga sett ur ett globalt perspektiv därför att om en kemikalie testas i ett OECD-land i ett Good Laboratory Practise (GLP) -laboratorium, är provningsresultatet godtagbart i alla OECD-länder. Med den här Mutual Acceptance of Data (MAD) -principen erhålls såväl ekonomiska som djurskyddsmässiga besparingar och tryggas en hög nivå på miljö- och hälsoskyddet. En speciell utmaning för närvarande utgör bedömningen av hus anvisningarna för kemikalieprovning kan tillämpas på nanomaterial.