Kemikalier, biocider och växtskyddsmedel

I Finland importeras eller tillverkas nästan 30 000 preparat som har klassificerats som farliga. Dessa innehåller mer än 5 000 ämnen som har klassificerats som farliga. Många av dessa finns i helt vanliga, vardagliga produkter. Kemikalier kan skada miljön och människans hälsa.


Förvaltningen, företagen och konsumenterna har ett enormt behov av information i kemikaliefrågor. Kemikaliernas effekter på hälsan och miljön har inte alltid undersökts i tillräcklig omfattning, och man känner inte heller nödvändigtvis till effekterna hos de kemikalier som har använts länge.


Tukes uppgift är att övervaka och främja kemikaliesäkerheten samt säkerheten hos och kvaliteten av växtskyddsmedel. Uppgifterna har fastställts i kemikalielagen, miljöskyddslagen och lagen om växtskyddsmedel, och de bygger i huvudsak på gemenskapslagstiftning.


Tukes fungerar som behörig myndighet i enlighet med förordningarna REACH och CLP och upprätthåller en rådgivningstjänst i anknytning till dessa. I anslutning till uppgiften samarbetar Tukes med Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), som ligger i Helsingfors. Tukes upprätthåller ett produktregister över kemikalier (KETU) och ansvarar även för godkännandet av växtskyddsmedel och biocider.


Tukes övervakar att kemikalielagstiftningen följs. Enligt kemikalielagen ansvarar Tukes för den riksomfattande styrningen av både regionförvaltningsverken (AVI) och kommunernas kemikalietillsynsmyndigheter, bland annat genom det riksomfattande tillsynsprogrammet för kemikalielagen. Tukes ansvarar även för tillsynen i enlighet med lagen om växtskyddsmedel och fungerar som styrande myndighet för närings- trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna).


Tukes deltar i det internationella samarbetet, bland annat i FN:s, OECD:s och Nordiska ministerrådets kemikaliesamarbete. Dessutom bistår myndigheten ministerierna i uppgifter som hänför sig till beredningen av lagstiftning och deltar i kemikaliedelegationens arbete.

 

Meddelanden

Mer meddelanden