Krav på gasflaskor

Gasflaskor ska planeras, tillverkas, kontrolleras och testas i enlighet med de standarder som har fastställts för dem. I Finland ska materialet i gasflaskorna tåla temperaturer ner till minst –40 ºC.


Användning av utländska gasflaskor har också godkänts i Finland, om gasflaskorna har genomgått bedömningar av hur väl kraven uppfylls i enlighet med rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar, nya bedömningar av hur väl kraven uppfylls, periodiska kontroller och andra åtgärder som har genomförts för att påvisa att kraven uppfylls.