Olycksrapportering

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank samt ett fordon och en container för bulkgods med ett farligt ämne inträffar en sådan olyckshändelse som avses i punkt 1.8.5 i bilaga A till Kommunikationsministeriets förordning (369/2011), ska lastaren, fyllaren, transportören eller mottagaren  lämna in om en månad en olycksrapport om en olyckshändelse som har inträffat i verksamheten till Tukes.


Blanketten för anmälan av olycka finns här (på finska).