Krav på tanken och förpackningen

Förpackningen och tanken ska uppfylla de krav som ställs på den. Bland andra tillverkaren och importören av en tank och en förpackning ska kunna påvisa att dessa har tillverkats, planerats och granskats i enlighet med de krav som har föreskrivits och fastställts för dem.


Konstruktionstypen för varje förpackning ska ha testats med den metod som TFÄ-besiktningsorganet förutsätter och vara godkänd av organet i fråga. Före ibruktagandet ska konstruktionstypen genomgå de typtester som har fastställts för denna med godkänt resultat, och typtesterna ska upprepas om ändringar görs i förpackningens konstruktionstyp, -material eller tillverkningssätt.


IBC-behållare
ska i fråga om konstruktionen, anordningarna, testningen och märkningarna vara godkända och testade av ett TFÄ-besiktningsorgan. IBC-behållare ska vara försedda med en permanent märkning, av vilken bl.a. tillverkningsmaterialet, användningsändamålet och tillverkningstidpunkten ska framgå. IBC-behållare ska typtestas, och varje godkänd konstruktionstyp förses med ett intyg över godkännandet samt en anteckning om att den uppfyller kraven. IBC-behållare ska kontrolleras med bestämda intervaller. Den maximala användningstiden för IBC-behållare är 5 år.


Fordonstankar
ska planeras så att de håller för de belastningar som innehållet och transporten medför. Tankarna ska tillverkas, testas och kontrolleras i enlighet med de standarder som har fastställts för dem. Tankarna ska tillverkas av ett lämpligt material som tål temperaturer mellan –40 ºC och +50 ºC. Svetsfogarna och kontrollerna av dessa ska alltid göras i enlighet med kraven. Standarderna gällande tillverkningen, testningen och kontrollen av tankarna har räknats upp i kapitel 6.8 i Kommunikationsministeriets förordning 171/2009. Varje tank ska vara godkänd av ett TFÄ-besiktningsorgan. Tanken ska dessutom kontrolleras före ibruktagandet samt genomgå periodiska kontroller med vissa intervaller. Varje tank ska vara försedd med en skylt, av vilken bl.a. godkännandenumret, tillverkningsåret, den totala volymen, tankkoden samt uppgifter om det besiktningsorgan som har utfört kontrollen och tidpunkten för kontrollen framgår. I fråga om klass 2, dvs. gaser, görs godkännandena av det angivna organet.


Strålsäkerhetscentralen STUK är behörig myndighet beträffande radioaktiva ämnen.

Godkännanden och besiktningar av cisterner och förpackningar