Transport av farliga ämnen (TFÄ)

bild

Transporter enligt bestämmelserna om transport av farliga ämnen omfattar råvaror och preparat av många kemikalieproduktions- och upplagringsanläggningar samt transport av bränslen och gaser. Olika produkter transporteras bl.a. för att användas i industri och produktion samt direkt till detaljförsäljning. 

 

Förutom ett flertal vanliga konsumtionsprodukter transporteras farliga ämnen t.ex. för jord- och skogsbruk samt till byggen och andra arbetsplatser. Största delen av transporterade ämnen är brännolja och trafikbränslen. Andelen av explosiva varor i transport är cirka 2 %.

 

Syftet med lagstiftningen om transport av farliga ämnen är att förebygga och avvärja skador och faror som transporten kan medföra för människor, miljön eller egendom.

 

Tankarna och förpackningarna för transport av farliga ämnen ska uppfylla kemikaliespecifika tekniska krav för att deras innehåll inte ska orsaka fara för människor eller miljön ens när en olycka är framme. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar att transporttankarna och -förpackningarna är i överensstämmelse med kraven.


Författningar och bestämmelser om tankar och förpackningar

 

 

 

 

 

  • Lag om transport av farliga ämnen (719/1994senaste ändring 1095/2014)
  • Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002senaste ändring 774/2015)
  • Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002senaste ändring 776/2015)
  • Rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar
  • Statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta (124/2015, senaste ändring 778/2015)

Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) föreskrifter innehåller detaljerade bestämmelser om t.ex. klassificering, förpackningar, behövliga dokument, godkännande och utrustning av fordon, körtillstånd, transport av begränsade mängder samt märkning av fraktsedel, förpackningar och fordon/vagn: 

 

Andra författningar och föreskrifter om transport av farliga ämnen:

http://www.trafi.fi/tietopalvelut/vaaralliset_aineet/saadokset_ja_maaraykset

 

 

Klassificering av farliga ämnen vid transport:

 

Klass 1

Explosiva ämnen och föremål
(sprängämnen, fyrverkeripjäser)

Klass 2

Gaser (koldioxid, acetylen, flytgas)

Klass 3

Brandfarliga vätskor (bensin, diesel, alkoholer)

Klass 4.1

Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosiva varor (naftalen, svavel)

Klass 4.2

Självantändande ämnen (fosfor, kalciumsulfid)

Klass 4.3

Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
(kalciumhydrid, aluminiumpulver, litium)

Klass 5.1

Ämnen med antändande effekt (Oxiderande ämnen)
(natriumklorit, natriumperoxid, väteperoxid)

Klass 5.2

Organiska peroxider (peroxiättiksyra)

Klass 6.1

Giftiga ämnen
(arsenikföreningar, blyacetat, bekämpningsmedel)

Klass 6.2

Smittfarliga ämnen

Klass 7

Radioaktiva ämnen

Klass 8

Frätande ämnen (myrsyra, svavelsyra, lut)

Klass 9

Övriga farliga ämnen och föremål
(litium-metallackumulatorer, miljöfarliga ämnen)