Rörelser för installation och service av gas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av oljecisterner

  

Verksamhet för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktning av oljecisterner får endast utföras av godkända rörelser. Tukes övervakar de godkända rörelsernas verksamhet.

 

En godkänd rörelse måste ha en behörig ansvarig person. Behörighetsprov för ansvariga personer anordnas av Lämmitysenergia Yhdistys ry, som också beviljar behörighetsintyg för ansvariga personer baserat på behörighetsprov och erforderlig utbildning samt arbetserfarenhet. Mer information på www.ley.fi.

 

En verksamhetsidkare måste ansöka om godkännande hos Tukes innan verksamheten påbörjas. Ansökan skickas till Tukes. När villkoren är uppfyllda lämnar Tukes ett godkännandebeslut och registrerar verksamhetsidkaren i registret över godkända rörelser. Behörighetsklasser och behörighetsområden för godkända rörelser.

 

Godkända rörelser ska lämna ett av den ansvariga personen undertecknat intyg om service- och besiktningsuppdrag som de genomför. Av intyget ska framgå att arbetet har utförts i överensstämmelse med kraven och vad åtgärden avser.

 

Utan en godkänd rörelse får man endast genomföra 1) servicearbeten för gas- och oljeeldningsaggregat, som enligt drift- och serviceanvisningarna för utrustningen tillhör användaren 2) små flytgasinstallationer i vilka flytgasen leds till förbrukningsanordningen via en slang 3) små gasinstallationer i vilka förbrukningsanordningen ansluts med slang till ett fast rörsystem.

 

Förordningen om godkända rörelser ändrades 1.1.2013. Verksamhetsidkare som Tukes har registrerat före 31.12.2012 ska före 31.12.2013 lämna en anmälan till Tukes att verksamheten fortsätter. Se meddelande.