Planering av markanvändning

När planläggningsmyndigheterna utarbetar en plan ska de i enlighet med markanvändnings- och bygglagstiftningen utreda byggandets konsekvenser. Till de omständigheter som ska utredas hör konsekvenserna av olyckor som eventuellt inträffar i närliggande kemikalie- och explosivvaruobjekt. När omgivningen av objekt som medför risk för olycka planläggs ska ett utlåtande begäras av Tukes och räddningsmyndigheten.


För att garantera en smidig process är det bra att redan i ett tidigt skede utreda hos Tukes och räddningsverket (t.ex. programmet för deltagande och bedömning) vilka utlåtanden, myndighetsunderhandlingar o.d. eventuellt behövs senare.


För alla kemikalieobjekt som Tukes övervakar har fastställts en konsultationszon. För planläggningsändringar eller mer omfattande byggande i dessa områden ska utlåtande begäras av Tukes och räddningsmyndigheten. En förteckning över dessa anläggningar och deras konsultationszoner finns här.

 

En grundläggande förutsättning för placeringen av en ny produktionsanläggning är att områdets planläggning möjliggör det. Området bör vara reserverat för industri- eller lagerverksamhet, varvid dess planbeteckning kan vara t.ex. ”T”. För objekt med risk för storolycka rekommenderas planbeteckningen T/Kem (industri- och lagerområde där en betydande anläggning för produktion eller lagring av farliga kemikalier finns/får placeras). En produktionsanläggning får inte placeras på ett viktigt grundvattensområde eller på ett grundvattensområde som lämpar sig för vattentäkt utan särskilt motiverade skäl.