Riskbedömning, bedömning av explosionsrisken

 

En riskbedömning görs för separata stora driftsobjekt. Med särskilt, stort driftsobjekt avses objekt, där driftsaggregatens sammanlagda nominella bränsleeffekt är minst 6 megawatt.


Riskbedömningen skall innehålla en beskrivning över de riskkällor, som hänför sig till användningen och hanteringen av naturgas, beskrivning över typiska farliga situationer och deras följder, beredskapsplan för att förhindra farliga situationer, såväl under normala som avvikande driftssituationer och driftsförhållanden.


Explosionsskyddshandling

Verksamhetsidkaren skall bedöma anläggningens explosionsrisk innan utrustningen tas i drift. Om bedömningen visar att det kan förekomma en explosionsrisk i objektet skall verksamhetsutövaren avfatta en explosionsskyddshandling.


Explosionsskyddshandlingen skall innehålla resultaten av bedömningen av explosionsrisk, tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder samt klassificeringen av explosionsfarliga utrymmen.