Bestämmelser,standarder och anvisningar

 

Naturgasförordningen (551/2009) ger alla grundkrav för byggande, installation, besiktning, drift driftsövervakning samt för åtgärder vid eventuella skade- och olyckssituationer.


Standarden täcker naturgasverksamheten nästan helt och standarderna finns publicerade som SFS-EN-standarder. Tukes publicerar årligen en förteckning (på finska) der som anses uppfylla lagstiftningens krav.


Tukes har gett ut en anvisning om tillämpningen av naturgasförordningen (Tukes-anvisning K1-2010). Med anvisningen klargörs tillämpningen av naturgasförordningen.


Handlingsdirektiv för den praktiska verksamheten finns i den av branschen publicerade handboken. Handboken behandlar grundligt frågor i anslutning till naturgastekniken (Naturgashandboken, på finska, Finska gasföreningen).