Tillståndsfrågor

 

Med undantag för de minsta driftsobjekten kräver byggandet av ett naturgasrörsystem samt lagringen av naturgas byggnadstillstånd beviljat av Tukes. Med tillståndsförfarandet strävar man till att säkra naturgasutrustningen placering på ett tryggt ställe, att den byggs och utrustas enligt kraven och att utomståendes verksamhet beaktas. Tillståndsansökningsblanketterna finns här (på finska).


Byggande och installation får endast utföras av godkända och kompetenta verksamhetsutövare.


Verksamhetsutövare som utför byggnads- och installationsarbeten svarar för att det anlagda naturgasrörsystemet byggts i enlighet med kraven.


Objekt som krävt byggnadstillstånd granskas av en oberoende tredje part, dvs. godkänt besiktningsorgan. Med ett oberoende besiktningsorgan garanteras att naturgasrörsystemet har korrekt placering, utrustningsnivå och driftsberedskap. Under driften granskas utrustningen med åtta års mellanrum.